Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw przygotowali posłowie PiS. Obecnie możliwe jest połączenie następujących jednostek z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej: placówki wsparcia dziennego lub innego gminnego podmiotu wyznaczonego do pracy z rodziną z jednostką organizacyjną pomocy społecznej; placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym z placówką opiekuńczo-wychowawczą lub powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej; form instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawczej; regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego) z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego mogą zapewnić wspólną obsługę w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną swoim jednostkom organizacyjnym.

W związku z negatywnymi konsekwencjami ww. połączeń w projekcie zaproponowano możliwość łączenia wyłącznie placówek wsparcia dziennego z ośrodkami pomocy społecznej, zaś w przypadku placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym zaproponowano możliwość połączenia wyłącznie z powiatowym centrum pomocy rodzinie. Tym samym wykluczono możliwość łączenia placówek wsparcia dziennego, z wyjątkiem ww. przypadków, zarówno z placówkami instytucjonalnej pieczy zastępczej jak i jakimikolwiek jednostkami organizacyjnymi pozostałych systemów. Ponadto projekt przewiduje, bez żadnych wyjątków, brak możliwości łączenia form instytucjonalnej pieczy zastępczej z jakimikolwiek innymi jednostkami. Projektowana ustawa przewiduje także ograniczenie w zakresie łączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - możliwe będzie łączenie określonych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Na poziomie gminy będzie można połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jak również dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych, pod warunkiem usytuowania każdego z nich w odrębnym budynku. Zaproponowano również przepis, zgodnie z którym, powiat będzie mógł łączyć powiatowe centrum pomocy rodzinie z ośrodkiem interwencji kryzysowej.

Polecamy: Rodzina 500 plus także w pieczy zastępczej

Projektowana ustawa zawiera propozycję zakazu umiejscowienia na jednej nieruchomości gruntowej ani w jednym budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej z inną jednostką organizacyjną (poza wskazanym wyżej wyjątkiem dotyczącym funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, za zgodą wojewody, w jednym budynku wielorodzinnym).

W jednym budynku z innymi jednostkami nie będzie się mogła również mieścić placówka wsparcia dziennego, za wyjątkiem umiejscowienia placówki wsparcia dziennego w jednym budynku z ośrodkiem pomocy społecznej, a w przypadku placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym w jednym budynku z powiatowym centrum pomocy. Ponadto analogicznie do powyższych rozwiązań wprowadzono ograniczenia w możliwości usytuowania w jednym budynku jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz jednostkami organizacyjnymi innych systemów.

Na dostosowanie jednostek organizacyjnych do wprowadzanych projektowaną ustawą ww. zmian samorządy będą miały 12 miesięcy.

W projekcie zapisano, że w każdym przypadku zapewnienia wspólnej obsługi placówek wsparcia dziennego placówką kieruje kierownik podmiotu, który zapewnia tę obsługę, przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach wsparcia dziennego wychowawcy - obecnie takie rozwiązanie jest możliwe tylko w przypadku, gdy wspólna obsługa została zlecona podmiotowi niepublicznemu. Analogiczna propozycja dotyczy placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Projekt skierowany został do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Sejmu.