Odpowiedź: Posiłki profilaktyczne, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) - dalej r.p.p.n., nie mogą być finansowane z ZFŚS.

Uzasadnienie: W myśl art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) – dalej u.z.f.ś.s., pojęcie "działalności socjalnej" zostało zdefiniowane jako "usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową".
Zgodnie z art. 8 ust. 2 u.z.f.ś.s. zasady przeznaczania środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie tego funduszu, skonsultowanym z zakładową organizacją związkową. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.
Wydawanie posiłków profilaktycznych, o jakich mowa w r.p.p.n., nie jest działalnością socjalną w rozumieniu u.z.f.ś.s., gdyż ich nieodpłatne zapewnienie wynika z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) i spoczywa na pracodawcy.
W związku z powyższym posiłki profilaktyczne wydawane na podstawie r.p.p.n. nie mogą być finansowane z ZFŚS.
Odmienną sytuację stanowiłoby np. dofinansowanie po prostu posiłków dla pracowników, którzy nie wykonują prac w warunkach szczególnie uciążliwych. W takim przypadku pracodawca – pomimo braku ustawowego obowiązku – może finansować lub współfinansować takie posiłki (np. w postaci bonów, kuponów itp.), jednakże należy pamiętać, że nie będą one w pełni zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, a jedynie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Oczywiście, należy przy tym pamiętać, że takie dofinansowanie musi wynikać bezpośrednio z regulaminu ZFŚS i być uzależnione od sytuacji materialnej pracowników.

 

Maciej Ambroziewicz

Pytanie pochodzi  z Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych