Posiedzenie ZP TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych
\

Odbyło się posiedzenie zespołu problemowego TK ds. prawa pracy i układów zbiorowych. Dyskutowano o propozycjach zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych autorstwa NSZZ „Solidarność” oraz o ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy dla pracowników uczelni publicznych.

Spotkanie, które odbyło się 31 lipca 2012 r., prowadził Pan Maciej Sekunda (PKPP Lewiatan) – Przewodniczący Zespołu. W spotkaniu wzięli udział Podsekretarz Stanu w MPiPS – Radosław Mleczko, przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz szerokie grono ekspertów zaproszonych przez stronę społeczną Zespołu.

Dyskutowane propozycje zmian w przepisach ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych autorstwa NSZZ „Solidarność” mają na celu wzmocnienie ochrony osób świadczących pracę tymczasową oraz ograniczenie intencjonalnego omijania limitu czasu trwania zatrudnienia tymczasowego przewidzianego w obowiązujących przepisach ustawy. Ustalono, że dyskusja w tej sprawie będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu Zespołu.

Rozbieżne stanowiska stron (tj. PUZP – NSZZ „Solidarność” i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) pokazała dyskusja nt. ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników uczelni publicznych. Z uwagi na brak formalnych możliwości TK aktywnego włączenia się w prowadzenie negocjacji w tej sprawie, nie znajdzie ona dalszego biegu w pracach Zespołu.

Dyskusję nad propozycjami zmian działu VI Kodeksu pracy (Czas pracy) przełożono na kolejne spotkanie Zespołu, które zaplanowano na 4 września br.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dialog.gov.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 8 sierpnia 2012 r.