Posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Ubezpieczeń Społecznych TK
\

Odbyło się posiedzenie Zespołu Problemowego ds. Ubezpieczeń Społecznych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Tematem była projektowana likwidacja obciążeń administracyjnych oraz projekt zmian w przepisach ubezpieczeniowych dla osób przebywających na urlopach wychowawczych.

Resort gospodarki przedstawił projektowaną likwidację obciążeń administracyjnych. Propozycje resortu dotyczyły np. możliwości wydłużenia, raz na pół roku, o 15 dni, terminu opłacenia składki w wypadku dobrowolnego ubezpieczenia, zniesienie niektórych wymogów dotyczących kont prowadzonych przez PTE.

Wydłużony miałby być o 3 miesiące czas obowiązywania umowy o praktykę absolwencką z tym, że owe dodatkowe 3 miesiące byłyby już płatne.

Resort proponuje też możliwość korzystania ze świadczenia przedemerytalnego przez członków rodzin współpracujący z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Kolejny, poruszony na posiedzeniu zespołu temat, dotyczył składek za wychowujących dzieci. Proponowane przez resort pracy zmiany w przepisach emerytalnych dotyczą pracowników korzystających z urlopów wychowawczych. Obecnie osoba zatrudniona co najmniej 6 miesięcy ma prawo do 3-letniego urlopu na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 4 roku życia lub do 18 lat, jeśli dziecko jest niepełnosprawne. W trakcie roku pracownik podlega ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. Podstawa wymiaru składek wynosi 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ale nie może to być kwota średnio wyższa niż przeciętne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy. Składki finansuje budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Zasady te obowiązują od 1 stycznia 2012 r. Dotyczą jednak tylko osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Nie obejmują już zleceniobiorców czy prowadzących własną działalność, a więc także tzw. samozatrudnionych.

W rządowym projekcie zmian to zróżnicowanie ma być usunięte. Budżet państwa ma opłacać składki także za zleceniobiorców i prowadzących własne firmy. Proponowane są też dwie podstawy wymiaru składek. Dla posiadających 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed urlopem wychowawczym ma to być 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Natomiast dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, ze stażem krótszym niż 6 miesięcy lub bezrobotnych, podstawę wymiaru składek stanowiłaby kwota 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przywilej związany z opłacaniem składek przez budżet państwa za okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem ma przysługiwać obydwojgu rodzicom, ale nie mogliby korzystać z niego równocześnie. Niezbędne byłoby złożenie wniosku do ZUS zawierającego m.in. datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu, ale nie wcześniej niż dzień złożenia wniosku.

Nowe przepisy odnosiłyby się do rodziców dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. z wyjątkiem przepisów określających podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych. Te bowiem będą dotyczyły wszystkich przebywających na urlopach wychowawczych w dniu wejścia w życie ustawy a ma to być 1 stycznia 2013 r.

Źródło: www.sww.fzz.org.pl, stan z dnia 26 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 26 czerwca 2012 r.