W końcu I kwartału 2016 r. liczba wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 89,6 tys. i była wyższa niż w kwartale poprzednim o 25,6 tys., tj. o 40,1%.

W porównaniu z I kwartałem roku poprzedniego liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 14,9 tys., tj. o 20,0%. W końcu omawianego okresu nie obsadzonych było jeszcze 21,6 tys. (tj. 11,3%) nowo utworzonych miejsc pracy. W I kwartale 2016 roku utworzono o 73,1% więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz nieznacznie mniej (o 0,4%) niż w I kwartale roku poprzedniego. W okresie I kwartału 2016 roku zlikwidowano o 9,6% więcej miejsc pracy niż w IV kwartale 2015 roku i o 13,6% mniej niż w I kwartale roku poprzedniego.

Wyniki badania popytu na pracę za I kwartał 2016 roku są reprezentatywne dla 743,6 tys. podmiotów, z czego 70,8% stanowią jednostki o liczbie pracujących do 9 osób. Wśród badanych jednostek 90,2% stanowiły podmioty sektora prywatnego. Spośród ogólnej liczby 743,6 tys. podmiotów tylko 35,8 tys., tj. 4,8%, dysponowało w końcu I kwartału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 90,6% stanowiły jednostki sektora prywatnego, najczęściej (61,7%) były to jednostki o liczbie pracujących do 9 osób.

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 14 czerwca 2016 r.