Forum Związków Zawodowych dotarło do danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z których wynika, że liczba stanowisk pracy, na których 1 sierpnia 2014 r. wykonywane były prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze to 96,4 tys. osób.

Osoby te, zgodnie z ustawą z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, mogą odejść na tzw. wcześniejszą emeryturę – co do zasady na 5 lat przed ukończeniem standardowego wieku emerytalnego. Świadczenia te mają charakter wygasający.

Liczba pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których powinny być odprowadzane składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (jest to warunek uzyskania prawa do tego świadczenia) wyniosła na 1 sierpnia br. 319,2 tys. osób.

Informację o liczbie stanowisk pracy o szczególnym charakterze bądź wykonywanych w szczególnych warunkach przedstawia Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych minister pracy w terminach do 15 marca i 15 września każdego roku kalendarzowego.

Źródło: www.fzz.org.pl, stan z dnia 16 września 2014 r.