Osoby będące bez pracy od sześciu do dwunastu miesięcy stanowią 13 proc. wszystkich bezrobotnych, od trzech miesięcy do pół roku 15 proc., krócej niż kwartał – 14 proc.

Z zasiłku dla bezrobotnych utrzymuje się 9 proc. badanych bezrobotnych. Najwięcej, bo 66 proc., deklaruje, że utrzymuje się z dochodów uzyskiwanych przez innych członków rodziny, z własnej pracy żyje co trzeci bezrobotny, a 13 proc. z oszczędności. Dla 14 proc. źródłem dochodów są świadczenia z opieki społecznej, instytucji charytatywnych oraz Kościoła. 1 proc. respondentów przyznało, że utrzymuje się z nieuczciwie zdobytych środków finansowych.