Podstawa wymiaru emerytury pracownika zatrudnionego za granicą
\

2 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur osób nie zatrudnionych w kraju przed wyjazdem za granicę.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności § 10 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent z art. 32 Konstytucji RP i art. 2a ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z kwestionowanym przepisem, jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru, pracownik był zatrudniony za granicą, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się kwoty, od których za okresy zatrudnienia opłacono w kraju składkę na ubezpieczenie społeczne. Alternatywnie, jeśli okres zatrudnienia za granicą przypada przed dniem 1 stycznia 1991 roku przyjmuje się kwoty wynagrodzenia przysługującego w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę.

Zdaniem sądu pytającego kwestionowany przepis narusza konstytucyjną zasadę równości oraz zasadę niedyskryminacji. Wydając bowiem rozporządzenie pominięto dopuszczalność ustalenia podstaw wymiaru składki na podstawie tzw. wynagrodzeń zastępczych osób, które przed rozpoczęciem pracy za granicą nie wykonywały pracy w kraju. Przewidziano taką możliwość dla osób zatrudnionych w kraju przed wyjazdem. Taka sytuacja zdaniem sądu pytającego jest niedopuszczalna. Skutkować bowiem może nieuprawnionym różnicowaniem wysokości emerytur poprzez zaniżenie wysokości emerytury osobom niepracującym przed wyjazdem w kraju.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, stan z dnia 2 lipca 2012 r.

Data publikacji: 2 lipca 2012 r.