Jak prawidłowo obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń wypłaconych w ramach ZFŚS?
W 2009 r. i 2010 r. zostały wypłacone pracownikom ośrodka pomocy społecznej świadczenia socjalne, od których naliczono podatek od kwoty brutto pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu. W związku z zaleceniami wynikającymi z przeprowadzonej w ośrodku kontroli w 2011 r. przez ZUS od tych świadczeń zostały odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz FP.
Czy w związku z powyższym naliczając ponownie podatek od wypłaconych świadczeń należy wziąć pod uwagę jako podstawę do naliczenia podatku kwotę brutto pomniejszoną o kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz koszty uzyskania przychodu (380 zł.)?
Ponadto, czy należy pomniejszyć podatek dochodowy o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczane?

W momencie dokonywania korekty zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń socjalnych, od których na mocy decyzji ZUS naliczono i pobrano składki ZUS, przy naliczaniu zaliczki na podatek dochodowy pomniejszyć jej wymiar należy o należne składki na ubezpieczenia społeczne i kwotę składki zdrowotnej (7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej).

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.) - dalej r.u.p.w.s., z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS. Dla zwolnienia ze składek przyznawanych świadczeń należy uwzględnić przy ich wypłacie sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby upoważnionej do świadczenia z ZFŚS. W przeciwnym wypadku na wypłacającym ciąży obowiązek odprowadzenia z tego tytułu składek ZUS i pobrania podatku dochodowego (pismo Ministerstwa Finansów z dnia 27 kwietnia 1999 r., nr PB 3-942/722-136/Wk/99 oraz z wyrok SN z dnia 16 września 2009 r., I UK 121/09, OSNP 2011, nr 9-10, poz. 133). Należy zwrócić uwagę, iż na gruncie podatku dochodowego (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.f.) przychodem ze stosunku pracy jest m.in. wartość pieniężna świadczeń w naturze otrzymanych od pracodawcy, bez względu na źródło ich finansowania.
Dokonując korekty wysokości zaliczki na podatek dochodowy mieć należy na uwadze, iż pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodu w kwocie 111,25 zł oraz kwota pomniejszająca zaliczki na podatek dochodowy o kwotę 46,33 zł, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży oświadczenie PIT-2, w którym stwierdzi, że nie otrzymuje świadczeń, o których mowa w art. 32 ust. 3 u.p.d.o.f. Z dochodu podlegającemu opodatkowaniu należy wyłączyć kwotę świadczeń przyznanych z ZFŚS niepodlegających opodatkowaniu do kwoty 380 zł.
Od przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, pracodawca, jako płatnik, oblicza i pobiera składki na: ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe, ubezpieczenie chorobowe, finansowane ze środków pracownika. Od tak ustalonej podstawy pracodawca ma obowiązek obliczyć i pobrać składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy zdrowotnej, wynosi 9% podstawy wymiaru składki. Natomiast odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy podlega składka zdrowotna w wysokości 7,75% podstawy wymiaru.