Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzą w tym roku 80 tys. kontroli. Natomiast do 110 tys. pracodawców, rolników indywidualnych, dyrektorów szkół, nauczycieli – inspekcja skieruje zaproszenia do udziału w przedsięwzięciach o charakterze prewencyjno-promocyjnym.

PIP będzie realizowała swoje zadanie poprzez kontrole, programy prewencyjne, a także 3-letnią kampanię prewencyjno–kontrolną. Tymi środkami będzie promować bezpieczne zachowania i wspierać pracodawców w dążeniu do ograniczania zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. PIP podkreśla, że zmniejszenie narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub ich likwidacja oraz poprawa ochrony przed chorobami zawodowymi jest celem strategii UE dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020.

PIP za priorytet postawiła problematykę nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zwłaszcza nadużywanie umów cywilnoprawnych, a także czasu pracy, pracy wykonywanej w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska pracy.

Szczególną uwagą zostaną objęci pracownicy tymczasowi, również pod kątem zasady równego traktowania ich w porównaniu z innymi pracownikami. Tworzenie akceptowalnych standardów pracy jest nie tylko obowiązkiem każdego pracodawcy, ale także wymogiem współczesnego rynku pracy, toteż ważne miejsce w działaniach PIP ma wzmacnianie ochrony przed niekorzystnym wpływem czynników psychospołecznych w miejscu pracy (stres, mobbing, dyskryminacja).

Temu celowi ma służyć m.in. coroczny program prewencyjny dotyczący przeciwdziałania skutkom stresu. Jest on wspierany przez kolejny, trzeci rok kampanią „Stres w miejscu pracy”. Program wyznacza konkretne cele edukacyjne obejmujące zwłaszcza mikro- i małe przedsiębiorstwa, w których poziom znajomości prawa pracy – jak wynika z doświadczeń kontrolnych PIP – jest niższy niż w dużych zakładach.

Pod okiem PIP znajdą się mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie zakłady. Pierwsza kontrola w tych przedsiębiorstwach będzie miała przede wszystkim charakter instruktażowo-doradczy. Inspektor wskaże nieprawidłowości w kontrolowanym zakładzie, przeanalizuje je pod kątem prawnym i technicznym oraz wyda decyzję, wystąpienie lub polecenie. Pracodawca będzie miał czas na wyeliminowanie uchybień i pewność, że nie zostanie ukarany. Wyjątkiem będą rażące naruszenia przepisów i zasad bhp, a zwłaszcza sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników, kontrole po wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych, a także przypadki nielegalnego zatrudniania oraz rażące naruszenia przepisów prawnej ochrony pracy.

Pierwsze kontrole, o kompleksowym charakterze, wymagające wiedzy prawniczej będą przeprowadzane przez dwuosobowe zespoły inspektorskie.

PIP będzie kontynuowała kontrole agencji zatrudnienia i sprawdzi legalność zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. Kontrole z legalności zatrudnienia obywateli będą przeprowadzone zwłaszcza w transporcie, gospodarce magazynowej, gastronomii, budownictwo i rolnictwie – czyli w branżach, w których PIP przewiduje największą skale i ryzyko występowania nieprawidłowości, na podstawie danych z poprzednich lat.

Agnieszka Rosa