17 kwietnia br. obradowała Komisja Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie. Posiedzeniu przewodniczyła kierująca pracami komisji Małgorzata Kwiatkowska, zastępca głównego inspektora pracy.
Podczas spotkania omówiono przebieg i efekty realizowanego w roku ubiegłym pierwszego etapu kampanii informacyjno-prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Kampania została pozytywnie oceniona przez rolników. Spośród tych, którzy zetknęli się z jej przekazem, co trzeci deklarował zwiększenie bezpieczeństwa swojej pracy oraz zwrócenie większej uwagi na bezpieczeństwo członków rodziny, zwłaszcza dzieci.
W roku bieżącym działania profilaktyczne prowadzone w ramach kampanii mają się skupić na upowszechnianiu wiedzy na temat zapobiegania wypadkom związanych z obsługą maszyn i pojazdów rolniczych.
O stanie wypadkowości w rolnictwie indywidualnym mówił Zbigniew Rapacki – główny specjalista w Biurze Prewencji i Rehabilitacji KRUS. Poinformował, że w 2013 r. do oddziałów regionalnych i placówek terenowych KRUS zgłoszono 23.374 wypadki, tj. o 2,6% mniej niż w roku poprzednim. O 16,3% zmalała też liczba wypadków śmiertelnych. Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek: upadku (52,4% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań), pochwyceń lub uderzeń przez części ruchome maszyn i urządzeń (11,8%) oraz uderzeń, przygnieceń bądź pogryzień przez zwierzęta (11,4%).
Główną przyczyną wypadków w rolnictwie jest niefrasobliwość połączona z brakiem wyobraźni i pośpiechem. Nie bez znaczenia są także przyczyny strukturalne, zwłaszcza niski poziom usług na obszarach wiejskich (np. brak profesjonalnych warsztatów, w których można przeprowadzić remont sprzętu rolniczego).