Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.) miesięczne dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczających 14 dni.

Z uwagi na informacje, iż pracodawcy nie mają świadomości o nieprawidłowościach w opłacaniu składek ZUS PFRON informuje, iż wychodząc na przeciw oczekiwaniom pracodawców, rozpoczęto procedurę informowania o nieprawidłowościach, stwierdzonych na podstawie danych uzyskanych z Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS).

Niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości, pracodawcy są informowani pismem o poczynionych przez Fundusz ustaleniach w tym zakresie. Pozyskane dane są jednocześnie weryfikowane we właściwym miejscowo dla pracodawcy Oddziale ZUS.

Powyższe rozwiązanie pozwoli pracodawcom na uzyskanie informacji o nieprawidłowościach w opłacaniu składek ZUS przed otrzymaniem wezwania do zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania oraz umożliwi wyjaśnienie potencjalnych nieprawidłowości w rozliczaniu składek przez ZUS.

Źródło: www.pfron.org.pl, stan z dnia 12 października 2016 r.