Lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia lekarskie w dotychczasowej formie na drukach ZUS ZLA do dnia 31 grudnia 2018 r. Pierwotnie wersja papierowa miała zniknąć z końcem 2017 roku.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066) wprowadziła, obok dotychczas istniejącej, nową formę zaświadczenia lekarskiego - od 1 stycznia 2016 r. zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy mogą być wystawiane w formie elektronicznej. Dla dotychczasowych papierowych druków ZUS ZLA został przewidziany okres przejściowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

Okres ten ma zostać jednak wydłużony do 31 grudnia 2018 r. Tak wynika z przygotowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje również możliwość zastosowania - obok dotychczas dopuszczonych form - nowego, prostszego sposobu uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich. Projektowane regulacje mają umożliwić wystawiającym zaświadczenie lekarskie ominięcie barier związanych z trudnościami w obsłudze oraz dostępie do profilu zaufanego ePUAP oraz uniknięcie kosztów związanych z zakupem kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W wyniku wprowadzenia projektowanych regulacji zaświadczenie lekarskie będzie mogło być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego podpisanego z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym, udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2017 r., z wyjątkiem art. 2 (wydłużającego okres stosowania papierowych zwolnień lekarskich), który ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 2 listopada 2016 r.