Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – dalej r.b.h.p.r.b. określa zagadnienia dotyczące oświetlenia placu budowy, w swojej treści nie podaje ono, że natężenie oświetlenia musi być zgodne z PN. Budowa odbywa się przeważnie przy oświetleniu dziennym, a tylko w przypadku, gdy to oświetlenie nie jest wystarczające, stosuje się oświetlenie sztuczne, które musi spełniać określone warunki głównie dotyczące równomiernego oświetlenia, bez ostrych cieni i olśnień.

Podstawowe zalecenia w zakresie oświetlenia placu budowy zawiera r.b.h.p.r.b., którego przepisy dość szczegółowo regulują to zagadnienie.

Podstawowe zalecenia dotyczące oświetlenia placu budowy:
1. Oznakowanie i oświetlenie przejść i stref niebezpiecznych (§ 17 r.b.h.p.r.b.);
2. W warunkach ograniczonej widoczności oświetlać bramki ustawiane przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi (§ 19 r.b.h.p.r.b.);
3. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny być, w miarę możliwości, oświetlone światłem dziennym. Skrzydła otwieranych części okien nie mogą stanowić zagrożenia dla pracowników.

Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne.

W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.

Sztuczne źródła światła nie mogą powodować w szczególności:
1. wydłużonych cieni;
2. olśnienia wzroku;
3. zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych w transporcie;
4. zjawisk stroboskopowych (§ 45 r.b.h.p.r.b.).

Ponadto, zgodnie z § 60 ust. 2, 3 i 4 r.b.h.p.r.b., żurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny mieć oświetlenie pozycyjne.

Punkty świetlne winny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

Słupy z punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy należy rozmieszczać wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach. Na łukach dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawiać po zewnętrznej stronie łuku.

Zgodnie z § 145 ust. 1 r.b.h.p.r.b. w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów, pozostawionych na czas zmroku i w nocy, ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. W myśl postanowień § 217 ust. 2 r.b.h.p.r.b. punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień.