Odpowiedź: na obydwa z powyższych pytań odpowiedź jest jednakowa. Nie można zrzec się prawa do urlopu ani ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Oświadczenie pracownika o rezygnacji z urlopu wypoczynkowego a tym samym o rezygnacji z ekwiwalentu pieniężnego nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Nie rekomenduje się umieszczania oświadczenia o treści jak w pytaniu w aktach osobowych. Jest ono nieważne.

Uzasadnienie: prawo do urlopu zostało zagwarantowane pracownikowi w art. 66 §2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Konstytucja jest szczególnym aktem prawnym o najwyższej randze w hierarchii źródeł prawa. Tym samym ustawodawca poprzez art. 24 („…praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej…”) oraz art. 66 §2 Konsytuacji RP pokazuje szczególny charakter prawa do urlopu. Pokazuje to także w art. 152 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. mówiąc, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Ponadto zastrzega, że prawa do urlopu nie można się zrzec, tym samym stanowiąc, że prawo do urlopu jest prawem osobistym i niezbywalnym.

W sytuacji gdy pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Prawo to tego ekwiwalentu także jest prawem osobistym i niezbywalnym o czym stanowi art. 84 k.p. mówiący, iż pracownik nie może się zrzec prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Powyższe oznacza, że jeżeli pracownica nie wykorzystała urlopu wypoczynkowego w naturze zanim porozumienie weszło w życie to za ten niewykorzystany urlop pracodawca powinien wypłacić jej ekwiwalent pieniężny.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych