Wydłużenie okresu opłacania składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy związane jest ze zrównaniem i podniesieniem wieku emerytalnego dla kobiet mężczyzn do 67 lat. Natomiast ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw zreformowała system wsparcia dla osób opiekujących się chorymi członkami rodziny, które zrezygnowały z pracy by sprawować nad nimi stałą opiekę. Przy tej okazji ustawa ta uporządkowała m. in. regulacje zawarte w u.s.u.s. Podniesienie wieku emerytalnego powoduje, że osoby pobierające wsparcie na chorych członków rodziny będą miały dłuższy okres ubezpieczenia.

Do końca 2012 r. wójt, burmistrz lub prezydent miasta opłacali składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Wynosił on 20 lat- dla kobiet i 25 lat – dla mężczyzn, jednak nie dłużej niż przez 20 lat ogólnego okresu ubezpieczenia. Teraz to się zmienia. Zgodnie z nowym art. 6 ust. 2a u.s.u.s. organ właściwy (czyli wójt, burmistrz, prezydent) będzie opłacał składkę za te osoby przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia składkowego i nieskładkowego. A zatem, czas opłacania składek na ubezpieczenia społeczne będzie taki sam dla kobiet i mężczyzn. Z tym, że wydłużanie tego okresu w stosunku do kobiet będzie stopniowe, w zależności od roku, w którym osiągną one ustawowy wiek emerytalny.

Dwudziestoletni okres składkowy i nieskładkowy będzie dotyczył kobiet, które wystąpią o emeryturę do 31 grudnia 2013 r.; dla pań które wystąpią o emeryturę odpowiednio od 1 stycznia 2014 r. - 21 lat; od 1 stycznia 2016 r. - 22 lata; od 1 stycznia 2018 r. - 23 lata; od dnia 1 stycznia 2020 - r. - 24 lata. Okres ubezpieczenia osiągnie długość 25 lat dla pań, które na emeryturę będą mogły przejść po 31 grudnia 2021 r. Taka regulacja powoduje, że część kobiet, które przejdą później na emeryturę będzie mogła liczyć na wyższe świadczenie. Przy czym, zmiana tych przepisów powoduje, że niektóre samorządy będą musiały uregulować należności z tytułu składek za kilka lat wstecz. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, jeżeli wypłaca osobie świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy, może wystąpić do ZUS o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za tę osobę powinien opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne albo specjalny zasiłek opiekuńczy finansuje w całości wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Ich podstawą jest kwota świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego.