W obwieszczeniu z dnia 14 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1184) Marszałek Sejmu RP opublikowała tekst jednolity rozporządzenia z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.) Załączony do obwieszczenia tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04 (Dz. U. Nr 141, poz. 1011), 2) ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416), 3) ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570), 4) ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 742), 5) ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 7 lipca 2014 r.