Opublikowany 17 lutego jednolity tekst rozporządzenia z 3.06.2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 19.09.2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz.U. poz. 1630).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.