Zawarty w załączniku do obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone: wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. poz. 1297).