W Dzienniku Ustaw z dnia 4 listopada br. opublikowano tekst jednolity Kodeksu pracy.

W obwieszczeniu z dnia 17 września 2014 r. (Dz. U. poz. 1502) Marszałek Sejmu RP ogłosił tekst jednolity ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Załączony do obwieszczenia tekst jednolity ustawy obejmuje 63 zmiany wprowadzone m.in.: 1) ustawą z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 717), 2) ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 154, poz. 1794 oraz z 2002 r. Nr 152, poz. 1267), 3) ustawą z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 oraz z 2002 r. Nr 166, poz. 1360), 4) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. sygn. akt K 27/11 (Dz. U. poz. 1110), 5) ustawą z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 2), 6) ustawą z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675), 7) ustawą z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. poz. 896) oraz 8) ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. poz. 208).

Opracowanie: Jarosław Zasada, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 5 listopada 2014 r.