Wszystkie organizacje pożytku publicznego zamieszczone w wykazie OPP, uprawnione do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych, muszą podać poprawny numer konta bankowego. Znajdzie się on w prowadzonym przez MPiPS wykazie organizacji pożytku publicznego.

 

Jeśli wykaz nie zawiera numeru rachunku bankowego lub numer ten jest błędny, w terminie do 31 stycznia br. organizacja pożytku publicznego powinna w formie pisemnego oświadczenia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby organizacji o prawidłowym numerze rachunku bankowego do przekazania 1 proc. podatku.

Jeśli przekazane dane nie pojawią się w wykazie publikowanym w połowie lutego lub pojawią się z błędem, będzie można jeszcze interweniować w urzędzie skarbowym.

Ostateczna wersja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku będzie opublikowana 15 marca w Biuletynie Informacji Publicznej MPiPS.