Odpowiedź: dyrektor powinien udzielić nauczycielowi dnia wolnego od pracy.

Uzasadnienie: zgodnie z art. 42c ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - dalej KN, nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej w sposób określony w § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), czyli jak za godzinę ponadwymiarową.

Opieka nad uczniami biorącymi udział w konkursach jest traktowana jak zajęcia opiekuńcze. W związku z tym dyrektor powinien nauczycielowi udzielić płatnego całego dnia wolnego w dniu pracy. W szkole feryjnej z uwagi na organizację zajęć i dobro uczniów dzień wolny powinien zostać udzielony w dzień, w którym nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, a nie jest to jednocześnie dzień ustawowo wolny od pracy ani okres ferii (urlopu wypoczynkowego). Korzystanie przez nauczyciela z dnia wolnego w dniu, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczne, dyrektor musiałby zapewnić płatne zastępstwo. Mając na względzie interes szkoły i uczniów dyrektor powinien rozważyć, czy nauczycielowi udzieli dnia wolnego, czy zostanie jemu wypłacone wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy.

Szukasz odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.