Odpowiedź eksperta na pytanie zadane przez użytkownika programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownik podpisał 4 maja z pracodawcą umowę na czteromiesięczny okres próbny. Następnie została zawarta umowa na czas nieokreślony.

W jakim dniu ostatecznie pracownik powinien złożyć wypowiedzenie, aby obowiązywał go jednomiesięczny okres wypowiedzenia?

Trzymiesięczny okres wypowiedzenia tej umowy będzie obowiązywał od dnia 5 maja 2018 r. Aby rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia należałoby wypowiedzieć ją najpóźniej w marcu 2018 r. ze skutkiem na koniec kwietnia 2018 r.

Okres wypowiedzenia

W zakresie okresu wypowiedzenia umów zawartych na czas nieokreślony znajduje zastosowanie art. 36 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – dalej k.p., który stanowi, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  •  2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  •  1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  •  3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres zatrudnienia

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 k.p., a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika (art. 36 § 1 k.p.). Jak wynika jednocześnie z uchwały składu 7 sędziów SN z dnia 15 stycznia 2003 r. (III PZP 20/02, OSNP 2004, nr 1, poz. 4), przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 36 § 1 k.p.) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy. Oznacza to, że ustalając zakładowy staż pracy determinujący długość obowiązującego okresu wypowiedzenia należy wliczać okresy zatrudnienia u danego pracodawcy bez względu na tryb ustania stosunku pracy oraz ewentualne przerwy w zatrudnieniu.

Odnosząc powyższe do sytuacji opisanej w pytaniu, od dnia 5 maja 2018 roku okres wypowiedzenia przedmiotowej umowy o pracę wynosił będzie 3 miesiące. W związku z powyższym, aby skorzystać z miesięcznego okresu wypowiedzenia umowa musiałaby zostać wypowiedziana najpóźniej w marcu 2018 r. ze skutkiem na koniec kwietnia 2018 r. Zgodnie bowiem z art. 30 § 21k.p. okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

W związku z informacją o zawarciu 4 – miesięcznej umowy na okres próbny ubocznie należy wskazać, że przepisy prawa pracy w sposób kategoryczny ograniczają długość okresu, na jaki strony stosunku pracy mogą zawrzeć umowę na okres próbny. Jak wynika z art. 25 § 2 k.p. okres próbny nie może przekraczać 3 miesięcy. Ocena sytuacji, w której strony ustalą dłuższy okres próby niż 3 miesiące, nie jest jednoznaczna. Jak wskazuje m.in. M. Tomaszewska, takie postanowienie umowne należałoby uznać za nieważne z mocy art. 18 § 2 k.p. i w konsekwencji stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem 3 miesięcy czyli maksymalnego limitu trwania takiej umowy (Baran K. W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, WK 2016, za wyd.: SIP LEX). Można też spotkać się z poglądem, iż w przypadku ustalenia dłuższego niż ustawowy czasu trwania umowy na okres próbny, biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, cała umowa może zostać uznana za umowę terminową (tak m.in.: M. M. Gersdorf [w:] Gersdorf M.M., Raczkowski M., Rączka K., Kodeks pracy. Komentarz, LexisNexis, 2014, za wyd.: SIP LEX). Naruszenie art. 25 § 2 k.p. i zawarcie umowy na okres próbny dłuższy niż 3 miesiące nie wpływa jednak na przedstawione powyżej wnioski dotyczące długości okresu wypowiedzenia trwającej aktualnie umowy na czas nieokreślony.