Obowiązki zespołu powypadkowego zostały wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.o.p.w.
Do obowiązków zespołu powypadkowego po otrzymaniu wiadomości o wypadku, zgodnie z § 7 ust. 1 r.u.o.p.w. należy niezwłoczne przystąpienie do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

Zespół powypadkowy powinien w szczególności:

 1. dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku,
 2. jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku,
 3. wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala,
 4. zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku,
 5. zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku,
 6. zebrać inne dowody dotyczące wypadku,
 7. dokonać prawnej kwalifikacji wypadku,
 8. określić środki profilaktyczne oraz wnioski, w szczególności wynikające z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek.

Zgodnie z § 7 ust. 2 i 3 r.u.o.p.w. zespół powypadkowy ma obowiązek wykorzystać materiały zebrane przez organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, jeżeli materiały te zostaną mu udostępnione, a także jeżeli wypadek miał rozmiary katastrofy albo spowodował zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, wykorzystać ustalenia zespołu specjalistów do ustalenia przyczyn wypadku oraz wyjaśnienia problemów technicznych i technologicznych.

W zakresie wykonania dokumentacji powypadkowej i dalszego z nią postępowania, zadaniem zespołu powypadkowego jest m.in.:

 1. sporządzenie po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
 2. doręczenie niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia sporządzonego protokołu powypadkowego w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową,
 3. zapoznanie poszkodowanego z treścią protokołu powypadkowego przed jego zatwierdzeniem,
 4. pouczenie poszkodowanego o prawie zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym.
 5. zapoznanie z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika,
 6. pouczenie członków rodziny zmarłego pracownika o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym,
 7. uzupełnienie protokołu powypadkowego, jeżeli do jego treści zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny zmarłego wskutek wypadku pracownika,
 8. uzupełnienie protokołu powypadkowego, jeżeli protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w r.u.o.p.w.
 9. sporządzenie po dokonaniu wyjaśnień i uzupełnień, nie później niż w terminie 5 dni, nowego protokołu powypadkowy, do którego dołącza protokół powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.