Czy dzień 25 i 26 grudnia 2007 r. należy odpracować (5 dniowy system pracy)?
Nie, pracownicy nie "odpracowują" Świąt Bożego Narodzenia 25 i 26 grudnia 2007 r.

Wymiar czasu pracy, przy przeciętnej 40-godzinnej normie czasu pracy, na dany okres rozliczeniowy ustala się mnożąc liczbę pełnych tygodni razy 40 godzin. Do otrzymanego iloczynu dodaje się iloczyn 8 godzin i liczby dni roboczych "wystających" poza pełne tygodnie, przypadające od poniedziałku do piątku. Od tej sumy należy odjąć iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych przypadających w innych dniach niż niedziela. Wystąpienie święta będącego dniem wolnym od pracy w innym niż niedziela dniu tygodnia powoduje w okresie rozliczeniowym odpowiednie zmniejszenie o 8 liczby godzin - a tym samym dni - pracy (art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). W celu obliczenia liczby dni pracujących w danym okresie rozliczeniowym należy podzielić wymiar czasu pracy przypadający do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym przez 8.
Tak więc, dwa dni świąteczne 25 i 26 grudzień przypadające w inny dzień niż niedziela obniżają obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym o 16 godzin, a liczba dni pracy w tym okresie obniża się o 2.