Artykuł powstał na podstawie wywiadu z Magdaleną Szumną, menedżerem ds. Dialogu Społecznego w BAT Polska.

British American Tobacco Polska jest częścią Grupy British American Tobacco – najbardziej międzynarodowej firmy tytoniowej, sprzedającej swoje produkty na 180 rynkach całego świata. Wyroby tytoniowe podlegają szczególnym regulacjom prawnym, a sposób ich sprzedaży i marketingu budzi często wiele kontrowersji. BAT będąc jednak odpowiedzialną firmą tytoniową, wie, że skoro wytwarza wyroby, które wiążą się z ryzykiem dla zdrowia, tym ważniejsze jest, aby robił to w sposób odpowiedzialny. Dla British American Tobacco odpowiedzialność społeczna to nieodłączny element działania firmy, więcej – to jeden z trzech filarów strategii firmy, zarówno globalnie jak i lokalnie. Firma chce jak najlepiej realizować swoje cele handlowe w zgodzie z rozsądnymi oczekiwaniami społeczeństw, w których działa.

Oczekiwania otoczenia

Ponieważ oczekiwania społeczne z każdym rokiem ewoluują, zmienił się również sposób, w jaki firma BAT reaguje na kwestie wywołujące zainteresowanie i ewentualne obawy. Powstała idea Dialogu Społecznego British American Tobacco, dzięki któremu firma nie ustala arbitralnie, w jaki sposób będzie prowadziła działalność, lecz podejmuje konkretne zobowiązania w odpowiedzi na wyraźne oczekiwania jej partnerów społecznych, zgłoszone podczas bezpośrednich spotkań dyskusyjnych. Dzięki modelowi Dialogu i współpracy z otoczeniem, BAT może realizować przedsięwzięcia, które faktycznie wychodzą naprzeciw potrzebom otoczenia, unikając budowania strategii odpowiedzialności społecznej wyłącznie w oparciu o własne pomysły.
W wyniku tych starań w 2002-2003 r. firma spełniła standard AA1000 w pierwszym Cyklu Dialogu Społecznego. Podczas kolejnego cyklu w 2006 r., BAT udało się polepszyć swoje wyniki i spełnić kolejny, rozszerzony standard AA1000AS.

Czym jest CSR

Dla wielu osób pojęcie CSR (Corporate Social Responsibility – społeczna odpowiedzialność biznesu) oznacza wyłącznie działalność charytatywną bądź związaną tylko z ochroną środowiska. W Polsce nadal dominuje właśnie takie postrzeganie CSR, podczas gdy tak naprawdę są to tylko dwa z wielu jego elementów. CSR to sposób działania firmy jako jednego z elementów społeczeństwa, jako jednostki, która ma wpływ na swoje otoczenie i na którą to otoczenie również oddziałuje. W przypadku British American Tobacco jest to położenie szczególnego nacisku na dialog z otoczeniem, zwrócenie uwagi na oczekiwania pracowników, plantatorów, środowisk medycznych i naukowych czy też ustawodawców. Grupy te są dla BAT partnerami społecznymi, a odpowiedzialność społeczna firmy to reagowanie na ich oczekiwania w taki sposób, który udowodni, że wprowadzane są realne zmiany w funkcjonowaniu firmy.
Istotne jest, aby firma traktowała odpowiedzialność jako element swojej strategii, ponieważ CSR nie jest jednorazowym działaniem. Nie polega tylko na przekazaniu pieniędzy na dany cel i zamknięcie się na dalsze przedsięwzięcia. To raczej zmiana sposobu działania firmy, a zwłaszcza myślenia jak prowadzić biznes, aby się rozwijał. Jest to sposób na budowanie wartości firmy nie tylko jako marki pracodawcy, ale też partnera handlowego i biznesowego.
Coraz więcej ludzi działa w sposób świadomy i wybiera produkty firm mniej zanieczyszczających środowisko, stosujących zasadę fair trade, czy angażujących się w akcje społeczne. Takie osoby chcą inwestować w firmy, które nie tylko przynoszą korzyści swoim akcjonariuszom, lecz również działają na korzyść swoich partnerów, które zarabiają pieniądze w sposób odpowiedzialny. Potrzeba CSR wynika więc z oczekiwań społeczeństwa. BAT wierzy, że zrównoważony rozwój jest sposobem na stałe działanie, a nie na krótką obecność na rynku.

Bariery wdrożenia CSR

Dla BAT jako firmy tytoniowej, największą przeszkodą przy wdrażaniu strategii CSR było pokonanie uprzedzeń i stereotypów oraz przekonanie ludzi do tego, aby usiedli razem z jej przedstawicielami przy jednym stole i zaczęli rozmawiać. Trudne było także zmierzenie się z obawami wewnątrz firmy. Wiele osób pytało, dlaczego trzeba robić coś, do czego nie jest się zobligowanym. W firmie wiadomo było, że jest to wielkie przedsięwzięcie, które wiąże się z ustanowieniem nowego stanowiska wysoko w strukturach firmy. Nad całym procesem i wdrażaniem czuwał Zarząd, który który odpowiedzialny był za wdrażanie wypracowanych zobowiązań.
Pierwszy cykl Dialogu Społecznego był dla firmy bardzo trudny, pełen wątpliwości, wyzwań i niepewności. Nie wiadomo było, ile osób odpowie na zaproszenie na sesję. Przy pierwszym cyklu nie było wiadomo do końca, jak pójdzie realizacja zobowiązań, począwszy od procesu zachowywania dokumentacji działań, po fakt, w jaki sposób podejdą do tego pracownicy. Była to zupełna zmiana nastawienia, sposobu myślenia pracowników o firmie, co w niej robią i w jaki sposób. Firma podjęła zobowiązania i musi to wykonać, znaleźć na to czas i chęć. Zmieniony został nie tylko sposób pracy i myślenia w kierunku wykonywania zobowiązań -kluczowa dla firmy była zmiana sposobu podejmowania decyzji z modelu, gdzie najpierw podejmuje się decyzję, ogłasza się ją, a następnie czeka na reakcję i na końcu ewentualnie broni. Zmiana polega na tym, że najpierw się słucha, dopiero później podejmuje decyzje, a następnie działa. Był to najważniejszy punkt w nowej strategii myślenia.

Czynniki sukcesu

Ogromną pomocą dla BAT Polska przy wdrażaniu CSR w 2003 r. był fakt, iż jest to spółka należąca do międzynarodowej grupy. Niektóre rynki zaczęły prowadzić dialog wcześniej, w 2002 r. Dzięki temu możliwe było korzystanie z całego wachlarza doświadczeń najlepszych praktyk ze wszystkich rynków, gdyż kiedy BAT Polska zaczynało sesje dyskusyjne, inne rynki wydały już raport. Pozwoliło to zobaczyć kierunek, w jakim może podążać firma i w jaki sposób powinna to przedsięwzięcie realizować. Doświadczenia innych państw okazały się bardzo pomocne w tym procesie.
Bardzo dużo zależy od zaangażowania ludzi. Na początku jest bowiem pracownik, który musi coś wykonać, zrealizować zobowiązanie. BAT stara się, żeby zobaczył wartość dodaną jego realizacji i sam chciał wprowadzać je w życie. Chce pokazać korzyści, jakie przynosi firmie wywiązywanie się z zobowiązań i cały proces Dialogu.
Jednocześnie cały czas firma jest otwarta na zmianę podejścia do niektórych zagadnień. Podjecie się jakiegoś zobowiązania może np. otworzyć oczy na inny obszar działania i nowe możliwości. Często jest tak, że menedżerowie działają w pewnym schemacie, wpadają w rutynę. Natomiast oczekiwania Partnerów Społecznych pokazują, że jest świat na zewnątrz, który idzie do przodu i też ma pewne pomysły, które mogą pomóc działać firmie. Nie jest tak, że zobowiązania przeszkadzają firmie, wręcz przeciwnie - pomagają jej funkcjonować lepiej.

Menedżer ds. CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu musi być odpowiednio w firmie umocowana. Powstała zatem potrzeba powołania specjalnego stanowiska, osoby, która koordynuje działania związane z odpowiedzialnością. Jej zadania to angażowanie pracowników i menedżerów, rozmowy z zarządem i przedstawicielami handlowymi o tym, czym jest odpowiedzialność społeczna oraz realizacja określonych zadań w tym obszarze. Chodzi o to, aby wszystko, co wchodzi w zakres CSR, zadziałało, by nie zostało w toku bieżących spraw odsunięte poza margines ważnych spraw.
CSR dotyka bardzo wielu obszarów. Mówi, jakim jest się pracodawcą, a więc dotyczy wewnętrznie pracowników, sposobu, w jaki się ich traktuje i zapewnia miejsce pracy. Z drugiej strony wychodzi na zewnątrz – dotyka wszystkich obszarów działalności firmy. W BAT znajduje się dział do spraw korporacyjnych i regulacyjnych, który skupia w sobie takie obszary jak: komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, odpowiedzialność za dialog z partnerami społecznymi i instytucjami rządowymi oraz szeroko pojęte zagadnienia korporacyjne. O dobrym poziomie umocowania stanowiska CSR w organizacji i o poziomie współpracy świadczy fakt, iż Kierownik ds. CSR raporty składa bezpośrednio do szefa działu, który jest członkiem Zarządu.
W innych firmach tematem CSR zajmują się głównie osoby związane z komunikacją lub PR. Idea powstania stanowiska kierownika ds. dialogu społecznego w strukturach BAT wynika ze sposobu, w jaki firma chce realizować CSR. Stanowisko to istnieje już od 2002 r., kiedy to rozpoczął się pierwszy cykl dialogu społecznego w BAT. Poza bieżącymi działaniami, przypominaniem, mówieniem o odpowiedzialności, współpracą z różnymi działami, kierownik ds. CSR zajmuje się całym ustrukturyzowanym procesem dialogu z interesariuszami z różnych grup społecznych. W ramach dialogu organizowane są sesje dyskusyjne, w których łącznie uczestniczy kilkaset osób. Jest to spore przedsięwzięcie, które nie wydarzyłoby się, gdyby nie stały za nim osoby bardzo zaangażowane.
Żeby móc realizować CSR, inicjatywa musi płynąć z góry. Najsilniejsze zaangażowanie powinno wychodzić od zarządu oraz kadry menedżerskiej i stąd być przekazywane w dół organizacji i na zewnątrz. Przykładem mogą być menedżerowie zajmujący się klientami hurtowymi, którzy w rozmowach ze swoimi klientami mówią także o społecznej odpowiedzialności, o wartości dodanej płynącej z działania w sposób odpowiedzialny zachęcając jednocześnie do rozważenia przez nich możliwości wdrożenia działań CSR w ich firmach.

Cykle dialogu społecznego

Proces dialogu społecznego w BAT jest cyklem trwającym przynajmniej dwa lata. Nazywany jest w ten sposób, ponieważ Raport, który wydawany jest po kolejnych sesjach dyskusyjnych i po podjęciu zobowiązań, jednocześnie pokazuje wyniki z realizacji zobowiązań jeszcze wcześniejszego cyklu. Innymi słowy jest to podsumowanie efektów realizacji poprzedniego raportu połączone z dalszymi zobowiązaniami na przyszłość. Wyjątkiem był jedynie pierwszy raport z 2003 r., który zawierał wyłącznie zobowiązania.

@page_break@

Sesje dyskusyjne

Przed organizacją sesji ustalane są tematy, jakie mogą być na nich poruszane oraz środowiska jakie będą zainteresowane udziałem w takich spotkaniach. Istnieje potrzeba takiego zorganizowania poszczególnych sesji, aby były one jak najbardziej owocne. Przykładem może być środowisko lekarzy i plantatorów, które należą do zupełnie różnych obszarów działalności firmy i nie znajdą ze sobą wspólnego języka. Lekarze chcą zakazu produkcji papierosów, natomiast plantatorzy – aby produkować ich jeszcze więcej. Tak więc sesje podzielone są pod kątem obszarów, które interesują konkretne grupy. W ten sposób powstają sesje dyskusyjne – plantatorzy rozmawiają razem z pracownikami, lekarze z przedstawicielami rządu. Ale i tu stanowisko nie jest jednolite – trzeba np. brać pod uwagę, że istotnym dla Ministerstwa Finansów wpływem budżetowym jest podatek akcyzowy, natomiast Ministerstwo Zdrowia widzi głównie zagrożenia związane z paleniem tytoniu. Stąd mogą pojawiać się bardzo różne oczekiwania ze strony konkretnych partnerów społecznych wobec działalności BAT.
Sesje prowadzone są zawsze przez niezależnego moderatora, gdyż BAT chce uniknąć posądzenia o konflikt interesów, niedopuszczanie do głosu pewnych osób i środowisk oraz celowe pomijanie niektórych tematów. Moderatorami są osoby będące autorytetem w pewnej dziedzinie, przede wszystkim zainteresowane CSR, które doceniają działalność firmy. BAT stara się szukać moderatorów naprawdę daleko, aby były to osoby niezależne i nie związane z przedsiębiorstwem.
Osoby biorące udział w sesjach dyskusyjnych wybierane są przy pomocy zewnętrznej firmy badawczej. Selekcjonuje ona grupę osób, które byłyby zainteresowane współpracą oraz przeprowadza wstępne wywiady w postaci ankiety. Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety, agencja wybiera osoby chętne do udziału w sesji oraz obszary zagadnień jakimi są zainteresowane jeżeli chodzi o dyskusję i wyrażanie swoich oczekiwań. Efekt pracy firmy zewnętrznej weryfikowany jest następnie przez audytora, czy na pewno interesariusze i sposób ich doboru jest reprezentatywny społecznie.
Wszystkie te działania pokazują, że BAT nie jest podmiotem prowadzącym sesję, ale jednym z jej uczestników. Ze względu na nadal istniejącą rezerwę wobec BAT, jako producenta papierosów, zapraszanie uczestników sesji za pomocą niezależnego moderatora może pozwolić na dotarcie do większej ilości osób.

Raport Odpowiedzialności Społecznej

Podczas sesji zbierane są oczekiwania partnerów społecznych BAT. Kolejnym krokiem jest ich wewnętrzna analiza oraz wypracowanie wspólnie z zarządem zobowiązań jako odpowiedzi na te oczekiwania. W wyniku tych działań powstaje dokument – Raport Odpowiedzialności Społecznej.
Raport odzwierciedla szeroki zakres zagadnień środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, którymi aktualnie zajmuje się British American Tobacco Polska. Do końca pierwszego kwartału 2009 r. BAT zobowiązało się do realizacji wszystkich zobowiązań wynikających z tego Raportu.
BAT zrealizowało do tej pory dwa cykle sesji dyskusyjnych i wydało dwa Raporty Odpowiedzialności Społecznej. Moderatorem obydwu był pan Michał Boni. Obecnie firma przygotowuje się do kolejnego cyklu dialogu społecznego oraz do wydania w 2010 r. kolejnego Raportu. W obszarze CSR BAT współpracował z niezależną firmą audytorską. Jej zadaniem jest dopilnowanie, aby zachowane były odpowiednie standardy oraz obiektywność całego proceu zgodnie ze standardami AA1000AS oraz wskaźnikami GRI (z ang. Global Reporting Initiative).
Raport Odpowiedzialności Społecznej wydawany jest w formie drukowanej po polsku i angielsku razem z dołączoną płytą CD z tą samą zawartością. Znaleźć go można także w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.odpowiedzialnosc.pl.
Raport wysyłany jest również do wszystkich, którzy zaproszeni byli na sesje dyskusyjne, nawet to tych, którzy nie chcieli podjąć dialogu z firmą. Liczba zaproszonych, a także liczba osób które to zaproszenie przyjmują, z każdym kolejnym cyklem wzrasta. Egzemplarze Raportu rozdawane są wśród pracowników, a także przy okazji różnych rozmów, spotkań czy konferencji.

I po raporcie...

Na wydaniu tego dokumentu cykl się jednak nie kończy, ponieważ firma musi jeszcze zrealizować zawarte w nim zobowiązania. Rolą CSR menedżera jest zbieranie dokumentacji a także, poprzez angażowanie innych pracowników, pilotowanie realizacji zobowiązań oraz wdrażanie wszystkich inicjatyw, o których jest mowa w Raporcie.
Wszystkie te działania poddawane są następnie weryfikacji przez niezależnego audytora, który ocenia, czy Raport Społeczny i zobowiązania są realizowane w sposób odpowiedni i zgodny ze standardem AA1000AS.
Standard AA1000AS jest to międzynarodowy standard sprawozdawczości opracowany przez Instytut Odpowiedzialności Społecznej i Etycznej (The Institute of Social and Ethical AccountAbility). Określa zasady najlepszej praktyki w budowaniu reguł społecznej i etycznej odpowiedzialności, przeprowadzania procesu, jego audytu i sposobu przedstawiania wyników.
W praktyce oznacza to, że BAT stara się słuchać wszystkich głosów w dyskusji, nikogo nie pomijać i na wszystkie odpowiadać. Oznacza to konieczność odpowiadania nawet na oczekiwania, których realizacji firma nie może się podjąć, ale podając, dlaczego tak się dzieje. Wszystkie sprawy zgłaszane podczas sesji – roszczenia, uwagi, oczekiwania – zgodnie ze standardem mają obowiązek zostać zanotowane i znaleźć się w Raporcie. Na jego łamach firma musi także odnieść się do wszystkich problemów poruszanych podczas sesji, czy to w formie zobowiązania, co można zrobić w tym obszarze, czy też w formie komentarza informujacego, że nie da się spełnić jakiegoś oczekiwania z konkretnych względów.
Przykładem takiego niemożliwego do spełnienia oczekiwania jest prośba o zwiększenie przydziału papierosów (obecnie – 500 szt.) dla pracowników. Firma nie może przekazać pracownikom papierosów za darmo, bez płacenia akcyzy, gdyż jest to niezgodne z prawem. Firma może jedynie zrezygnować ze swojej marży. Nie jest możliwe także wspieranie inicjatyw sportowych, ponieważ prawo zabrania firmie sponsoringu.
BAT stara się zawsze podać uzasadnienie negatywnej odpowiedzi na niemożliwe do spełnienia oczekiwania i jest to także weryfikowane przez firmę audytującą. Podanie powodu zwiększa wiarygodność odmowy.
Ostatni Raport wydany przez British American Tobacco Polska zawiera kwestie podniesione przez Partnerów Społecznych firmy w dyskusji prowadzonej w 2006 r. (na spotkaniach grupowych, indywidualnych, poprzez forum internetowe jednej z marek oraz za pośrednictwem strony www.odpowiedzialnosc.pl). Znajdują się tu także zobowiązania firmy podjęte w odpowiedzi na oczekiwania Partnerów Społecznych, podstawowe informacje i dane opisujące działalność firmy oraz ocenę audytora. Oceniany jest także stopień wykonania poszczególnych zobowiązań – mogą one być wykonane w stopniu podstawowym, zadowalającym i zaawansowanym. Wiele z oczekiwań dotyczy kontynuacji wcześniej podjętych zobowiązań, jak np. wolontariat pracowniczy.

Zobowiązanie do wolontariatu

Wolontariat pracowniczy jest jednym z oczekiwań społecznych, które BAT podjęła się realizować już podczas pierwszych sesji Dialogu Społecznego w 2003 r. i kontynuuje je do dzisiaj. Udział w pomocy potrzebującym uwrażliwia na potrzeby innych ludzi, poszerza horyzonty i wyzwala dużo pozytywnej energii. To świetny sposób na integrację pracowników różnych szczebli i działów.
Od BAT oczekuje się, że będzie kontynuowany wolontariat pracowniczy. Dlatego BAT od blisko 5 lat pomaga Fundacji Revita opiekującej się ośrodkiem „Pod Sosnami” w Otwocku, którego podopiecznymi są chore umysłowo dorosłe osoby, wymagające 24-godzinnej opieki. Pracownicy firmy sami podjęli tę inicjatywę i regularnie jeżdżą do ośrodka w swoim czasie wolnym, gdzie spędzają czas z mieszkańcami. Pomagają im także w sposób wymierny – odnawiają pokoje, malują ściany, zajmują się ogrodem, koszą trawę, budują i doprowadzają prąd do altanki, kupują także rzeczy potrzebne ośrodkowi – wyposażenie domu lub materiały plastyczne wykorzystywane przez podopiecznych podczas zajęć rehabilitacyjnych.
W ramach wolontariatu pracowniczego i realizacji kolejnego z oczekiwań społecznych (t.j. prowadzenie edukacji na temat ochrony środowiska) pracownicy BAT organizują coroczną akcję sprzątania brzegów Kanału Augustowskiego. Uczestniczą w niej także rodziny pracowników oraz społeczność lokalna. Akcja stała się już tradycją, okazją do zaangażowania w relacje z miejscowymi Partnerami Społecznymi, a także szansą na zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na kwestie związane z ekologią.

Zobowiązania społeczne

Zagadnienie odpowiedzialności w British American Tobacco nie kończy się na standardach CSR, jest to tylko jeden z elementów odpowiedzialnego funkcjonowania grupy BAT. Istnieje jeszcze wiele innych zagadnień mówiących o odpowiedzialności, np. standardy postępowania w biznesie, zasady prowadzenia biznesu i zatrudniania, czy zobowiązania środowiskowe, które są również realizowane przez firmę.
W procesie zbierania oczekiwań, a następnie realizacji zobowiązań, CSR menedżer lub Zarząd nie podejmują autorytatywnie decyzji, ale rozmawiają ze swoimi pracownikami, co można w danej sytuacji zrobić. Pracownicy są świadomi, że podejmowanie pewnych zobowiązań będzie rzutowało na ich pracę. Dlatego zakres nowych obowiązków jest z nimi zawsze konsultowany.
Proces edukacji pracowników, mówienia o CSR, angażowania ich w Dialog Społeczny oraz sam fakt, że oni też stanowią odrębną, ważną grupę interesariuszy, którzy wyrażają swoje oczekiwania – to wszystko powoduje, że z ich strony nie pojawia się sprzeciw wobec wprowadzanych zmian. Po dwóch sesjach stało się naturalne dla pracowników, że w firmie istnieje taki element jak CSR. Często oczekiwania i podejmowane zobowiązania znajdują się w obszarze ich odpowiedzialności i stanowią jeden z ich obowiązków.
Prawdopodobnie trudniej byłoby, gdyby pominięto pracownika jako interesariusza i skupiono się wyłącznie na zewnętrznym otoczeniu. Pojawiłoby się wtedy u pracowników poczucie, że firma nic dla nich nie robi. Tymczasem może nawet zaistnieć sytuacja, że osoba, która pewne oczekiwanie wyraziła, później będzie zajmowała się realizacją tego właśnie zobowiązania.

Więcej niż w raporcie

British American Tobacco nie ogranicza się do pomocy potrzebującym tylko w sytuacji, gdy wymaga tego oczekiwanie społeczne. Firma wspiera też wiele inicjatyw, które nie są uwzględniane w żadnym raporcie. Przykładem może być aukcja świąteczna, na której licytowane są prace plastyczne wykonane przez podopiecznych fundacji Revita. Dzięki środkom uzyskanym z aukcji możliwy był np. remont świetlicy oraz zakup krzeseł. Jest to wprawdzie element wolontariatu pracowniczego, ale aukcja nie była inicjatywą podyktowaną odgórnie i częścią realizacji jakiegoś zobowiązania, ale wynikła całkowicie z chęci pomocy.
Innym przykładem takiej działalności firmy jest pomoc organizacji studenckiej z Wrocławia, która otrzymała stare monitory, niepotrzebne już w biurze firmy. Kiedy zainteresowany zwraca się do BAT o pomoc, sprawdza się, czy można coś w tej sprawie zrobić i czy ta pomoc przyniesie efekt. Zwykle nie ma z tym problemu i firma chętnie pomaga.
BAT zawsze stara się rozmawiać o CSR i o swoim podejściu do tego procesu. Podczas rozmów w grupach roboczych w ramach Forum Odpowiedzialnego Biznesu, czy wśród partnerów strategicznych, firma stara się wypracować nową jakość, najlepszą praktykę, zająć się nowym projektem. Jeżeli studenci chcą usłyszeć coś na ten temat – BAT chętnie udziela im niezbędnych informacji. Wynika to z chęci firmy, aby uczyć innych, jak skutecznie wdrożyć proces CSR.
Raport Społecznej Odpowiedzialności „Dialog Społeczny 2006” British American Tobacco Polska otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepszy raport społeczny z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego roku 2007. Natomiast w 2009 r. firma zajęła 4. miejsce w rankingu Gazety Prawnej (który jest kontynuacją rankingu Manager Magazine „CSR-Good Company Ranking”), a na 3. miejscu wśród firm FMCG w tym samym rankingu. W roku 2008 uplasowała się odpowiednio na 6. i 4. miejscu.
Praca BAT Polska w obszarze CSR została doceniona także w Europie. Firma została w tym roku finalistą Europejskiej Nagrody Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jako jedyna firma tytoniowa oraz jedna z tylko trzech firm polskich. Patronat nad konkursem sprawował członek Komisji Europejskiej – Vladimir Szpidla, Komisarz ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans.

Artykuł ukazał się w Serwisie HR