Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 9 sierpnia 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wyniosło 3496,82 zł. Było ono niższe o 149,27 zł od przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r., które wynosiło 3646,09 zł.

Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 września 2012 r. niższe i będzie wynosiło:
1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) - 139,87 zł,
2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) - 174,84 zł,
3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) - 209,81 zł.
Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2012 r. będzie wynosiła:
1) w pierwszym roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne - 13,65 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 9,09 zł (płatnik), 2,10 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 3,43 (ubezpieczony),
2) w drugim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne - 17,06 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 11,36 zł (płatnik), 2,62 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 4,28 (ubezpieczony),
3) w trzecim roku nauki:
- ubezpieczenie emerytalne - 20,48 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),
- ubezpieczenie rentowe - 13,64 zł (płatnik), 3,15 zł (ubezpieczony),
- ubezpieczenie chorobowe - 5,14 (ubezpieczony).
 

Źródło: www.stat.gov.pl