Od stycznia specjalny zasiłek opiekuńczy
\

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt przewiduje przyznawanie dwóch rodzajów świadczeń: niezależnego od dochodu świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, który będzie przyznawany osobom spełniającym kryterium dochodowe.

Warunkiem otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad członkiem rodziny mającym orzeczenie o niepełnosprawności. Ma on wynosić 520 zł miesięcznie. Otrzymywać go będą osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny i które spełnią kryterium dochodowe (od listopada 2012 r. wynosić ono będzie 623 zł, obecnie 583 zł na osobę). Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego obowiązkowe będzie przeprowadzanie wywiadu środowiskowego.

Rząd zakłada, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. Przez pierwsze pół roku obowiązywania nowych przepisów (czyli do czerwca 2013 r. włącznie) zachowane zostanie prawo do świadczenia pielęgnacyjnego (520 zł) dla osób obecnie je otrzymujących. Ponadto dla osób spełniających warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów, w tym okresie byłby wypłacany dodatek w wysokości 100 zł miesięcznie.

Natomiast od 1 lipca 2013 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego ma wynieść 620 zł miesięcznie. Przy jego przyznawaniu nie będzie obowiązywać kryterium dochodowe. Uprawnionymi do jego otrzymywania będą osoby, które zrezygnują z pracy na rzecz opieki nad osobą niepełnosprawną, jeżeli jej niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole (lub szkole wyższej), jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia. Osobami uprawnionymi do świadczenia pielęgnacyjnego będą więc: rodzice (matka lub ojciec); opiekunowie faktyczni dziecka; osoby będące rodzinami zastępczymi spokrewnionymi; inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Data publikacji: 29 sierpnia 2012 r.