Jak to wygląda dziś?
Obecnie do zasiłku macierzyńskiego uprawnieni są rodzice będący pracownikami, a także osoby niebędące pracownikami, jednak podlegające ubezpieczeniu chorobowemu.
 
 
Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia/Komu będzie przysługiwało świadczenie?
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie otrzymujązasiłku macierzyńskiego.
Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać:

- studenci,

- osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

- osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.  

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
 
Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
 
Ile będzie wynosiło świadczenie?
Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie na rękę.
 
Na jakich zasadach będzie przyznawane świadczenie?
Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.
 
Co będzie przysługiwało osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego będzie?

- w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;

- jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Ważne:

- jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7 lat. W momencie kiedy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia;

- rodzicom, którzy w ciągu roku od urodzenia dziecka podejmą zatrudnienie, świadczenie w dalszym ciągu będzie wypłacane, jednak zostanie ono obniżone o połowę.

Kto nie skorzysta ze świadczenia?

- osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;

- w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;

- nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń - z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

 
Kiedy zgłosić się po świadczenie?
Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku. 
 
Gdzie będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia?
W gminnych instytucjach realizujących świadczenia rodzinnie oraz przez internet.
 
Ważne dla osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego:
Od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto świadczeń z tytułu zasiłku macierzyńskiego nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie