Tak wynika z komunikatu Prezesa ZUS z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2015 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent (M.P. poz. 165). 

Sprawdź, ile może dorobić emeryt lub rencista>>>

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.

Prezes GUS w komunikacie z dnia 9 lutego 2016 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2015 r. wyniosło 4066,95 zł. Jest ono wyższe o 171,62 zł od przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2015 r., które wynosiło 3895,33 zł.

 

W związku z tym kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 marca 2016 r. będzie wynosiła 2846,90 zł (do 1 marca kwota ta wynosi 2726,80 zł), natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 5287,10 zł (do 1 marca 5064 zł).

Dowiedz się więcej z książki
Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł