- Dzięki porozumieniu można sumować okresy ubezpieczenia przebyte w Polsce oraz w Turcji, tak aby ustalić i obliczyć wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych chodzi przede wszystkim o: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne. Umowa ta pomaga też uzyskać prawo do takich świadczeń jak jednorazowe odszkodowania oraz renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki pogrzebowe, a także świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Teraz bez przeszkód można transferować świadczenia emerytalne i rentowe za granicę. Oznacza to, że polski emeryt, który mieszka aktualnie w Turcji, może bez przeszkód pobierać świadczenie z ZUS na turecki rachunek bankowy. Analogiczne reguły umożliwiają nabywanie, na podstawie  umowy,  świadczeń emerytalno-rentowych z systemu tureckiego i otrzymywanie ich w Polsce.

Na porozumieniu zyskają również przedsiębiorcy z obu krajów, bo reguluje ono kwestie delegowania pracowników. Pozwala na wysyłanie ich z terytorium jednego państwa do pracy w drugim – przy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne tylko w państwie delegującym.

Polska podpisała umowę z Turcją w październiku 2017 roku, a jej zapisy weszły w życie 1 czerwca 2021 roku.

 


Od maja umowa również z Izraelem

Podobną umowę o zabezpieczeniu społecznym Rzeczpospolita Polska zawarła z Izraelem w 2016 roku, która obowiązuje od 1 maja 2021 roku. Jej zakres jest bardzo przybliżony do porozumienia polsko-tureckiego. Umowa z Izraelem obejmuje m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania i renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasiłki pogrzebowe, a także świadczenia macierzyńskie. Jednak w tym przypadku nie ma ona zastosowania do świadczeń chorobowych.

- Porozumienie zapewnia ubezpieczonym z Polski i Izraela sumowanie okresów ubezpieczeniowych przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości. Umożliwia transfer polskich świadczeń do osób mieszkających w Izraelu oraz izraelskich świadczeń do uprawnionych, którzy mieszkają teraz w Polsce. Reguluje również zasady delegowania pracowników i eliminuje podwójne opłacanie składek w przypadku pracy w obu państwach - podkreśla Beata Kopczyńska.

 


Już 14 umów dwustronnych

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych sprawami polsko-tureckimi zajmuje się I Oddział ZUS w Łodzi. Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Turcją i Polską a Izraelem dołączyły do dwunastu realizowanych dotychczas przez ZUS umów międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z krajami spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podobne przepisy dotyczą: Czarnogóry, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, USA, Kanady, Quebeku, Korei Południowej, Australii, Ukrainy, Mongolii oraz Mołdawii.