Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.
Prezes GUS w komunikacie z dnia 11 maja 2016 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2016 r. wyniosło 4181,49 zł. Jest ono wyższe o 114,54 zł od przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2015 r., które wynosiło 4066,95 zł.
 
 
W związku z tym kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 czerwca 2016 r. będzie wynosiła 2927,10 zł (do 31 maja kwota ta wynosi 2846,90 zł), natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 5436 zł (do 31 maja 5287,10 zł).