Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. przyszłoroczna pensjabędzie wyższa o 70 zł. W 2014 r. minimalne wynagrodzenie wynosi nowiem 1680 zł.
 
 
Rząd ustalił wysokość płacy minimalnej w 2015 r., ponieważ Komisja Trójstronna nie przyjęła wspólnego stanowiska - w pracach Komisji od ponad roku nie uczestniczą związki zawodowe. Rada Ministrów określiła wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2015 r. w wysokości 1750 zł.
 
 
Wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego podwyżce ulegną również niektóre świadczenia pracownicze, dla których kwota ta stanowi punkt wyjścia przy ich ustalaniu, np.:
– wynagrodzenie pracowników najniżej zarabiających - pracodawcy będą obowiązani podwyższyć do ustawowego poziomu ich pensje,
– maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
– minimalna wysokość odszkodowania od pracodawcy, który dopuścił się wobec pracownika mobbingu,
– dodatek za pracę w porze nocnej,
– kwoty wolne od potrąceń z wynagrodzenia za pracę, które należy pozostawić pracownikowi do dyspozycji.
Zmianie ulegnie również minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej.