Od dnia 1 marca 2016 r.:
1. kwoty najniższej emerytury i renty wyniosą:
a) 882,56 zł miesięcznie - emerytura, renta rodzinna i renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
b) 676,75 zł miesięcznie - renta dla osób częściowo niezdolnych do pracy;
2. kwoty dodatków do emerytury i renty wynoszą:
a) pielęgnacyjnego - 208,67 zł miesięcznie,
b) dla sierot zupełnych - 392,20 zł;
 
 
3. kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, wynoszą:
a) 563,05 zł - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b) 422,32 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c) 478,62 zł - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.