Od dziś obowiązują zmiany w zatrudnianiu obcokrajowców. Cudzoziemcy, którzy chcą osiedlić się w Polsce, tu studiować i pracować, od 1 maja mają ułatwione zadanie – znikają niektóre ograniczenia, a biurokracja zostanie zmniejszona. Jednak nie wszystkie bariery ograniczające wjazd do kraju i pracę cudzoziemcom znikną, a Polacy nadal będą chronieni przed konkurencją ze strony pracowników spoza UE.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) przede wszystkim określa zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu cudzoziemców przez terytorium Polski, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z Polski, a także trybu postępowania oraz organów właściwych w tak zakreślonych sprawach.

Ustawa znajduje zastosowanie do wszystkich cudzoziemców niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Nowe rozwiązania ustawy o cudzoziemcach dotyczące zatrudniania cudzoziemców to m.in.:

1) przyznanie możliwości uzyskania jednego zezwolenia zarówno na pobyt, jak i na pracę (cudzoziemiec, który pracuje w Polsce będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz pracę w ramach jednej procedury; obecnie to pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego o zezwolenie na pracę, a dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt; pracodawca nadal przy tym będzie miał możliwość uzyskania zezwolenia na pracę, które będzie uprawniało m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego pracować w Polsce),

2) zmiany w określeniu kryteriów badania spełnienia przesłanek umożliwiających otrzymanie pozwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej poprzez ich uproszczenie i zobiektywizowanie,

Ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r.