Powinien on także wskazać, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy, dla których następnie powinien zlecić wykonanie badań i pomiarów (po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników, ze szczególnym uwzględnieniem: rodzaju czynników oraz ich właściwości, procesów technologicznych i ich parametrów, wyposażenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi, które mogą być źródłem emisji czynników szkodliwych dla zdrowia, z uwzględnieniem wyników pomiarów tej emisji dostarczanych przez producentów, środków ochrony zbiorowej i danych dotyczących ich użytkowania, organizacji pracy i sposobu wykonywania pracy oraz rzeczywistego czasu narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia - z uwzględnieniem obowiązującego u pracodawcy systemu i rozkładu czasu pracy). Pracodawca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności zakładu, jest obowiązany zlecić wykonanie badań i pomiarów stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy. O wynikach przeprowadzonych badań i pomiarów jest obowiązany niezwłocznie, w sposób ustalony w danym zakładzie pracy, poinformować pracowników, a aktualne wyniki tych badań lub pomiarów umieścić na stanowisku pracy, którego dotyczą.

Wyniki badań i pomiarów pracodawca ma obowiązek wpisywać do “Rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy” (wzór w załączniku nr 1 do r.b.p.c.s.). Bieżące wyniki badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia wpisuje się do “Karty badań i pomiarów” (wzór w załączniku nr 2 do r.b.p.c.s.). Badania i pomiary przeprowadzają laboratoria akredytowane - upoważnione przez Polskie Centrum Akredytacji na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1645).

Wyniki wykonanych przez laboratoria badań i pomiarów pracodawca ma obowiązek przechowywać przez okres 3 lat, licząc od daty ostatniego wpisu. Natomiast obowiązek przechowywania rejestrów i kart wynosi 40 lat, licząc od daty ostatniego wpisu. W przypadku likwidacji zakładu pracy, pracodawca ma obowiązek niezwłocznie przekazać rejestr oraz karty właściwemu miejscowo państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

Edward Kołodziejczyk