Sprawa dotyczyła mieszkanki gminy, która mając status bezrobotnej oraz pobierając stypendium w okresie odbywania stażu, zmieniła adres zameldowania, zmieniając jednocześnie właściwość powiatowego urzędu pracy.

Z tą samą datą przerwała odbywany staż.

Kobieta nie powiadomiła jednak w ciągu 14 dni dotychczasowego urzędu pracy o zmianie miejsca zameldowania i nie stawiła się w nowym urzędzie pracy, właściwym dla nowego miejsca zameldowania.

W związku z tym prezydent miasta pozbawił mieszkankę statusu osoby bezrobotnej z dniem, w którym zmieniła swój adres zameldowania.

Kobieta poskarżyła się do sądu administracyjnego.

NSA wyjaśnił, iż utrata statusu osoby bezrobotnej nie może nastąpić wcześniej niż po upływie ustawowego 14-dniowego terminu od dnia zmiany miejsca zameldowania, który przysługuje na powiadomienie dotychczasowego urzędu pracy o zmianie miejsca zamieszkania oraz stawienie się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania.

Niewywiązanie się przez bezrobotnego z obowiązku zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania, powoduje pozbawienie go tego statusu, ale sankcja ta następuje dopiero po upływie 14-dniowego terminu.

Zdaniem sądu, kobieta błędnie została pozbawiona prawa bezrobotnej z dniem, w którym zmieniła swój adres zameldowania.

Wyrok NSA z 15 października 2015 r., sygn. akt I OSK 653/14, prawomocny