Do „służbowych” chorób załącznik nr 1 do projektu zalicza m.in.: pylicę płuc, astmę oskrzelową, przewlekłe choroby układu ruchu (w tym: zapalenie ścięgna, uszkodzenie łąkotki i martwicę kości nadgarstka), zespół wibracyjny oraz choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, biologicznymi lub chemicznymi. To właśnie kryteriami określonymi we wspomnianym wykazie chorób zawodowych kieruje się komisja lekarska, orzekając o związku choroby ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby.
Stopień uszczerbku na zdrowiu ustala się co do zasady po zakończeniu leczenia funkcjonariusza w procentach według stanu zdrowia w dniu wydania orzeczenia, zgodnie z „Wykazem norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza”, stanowiącym załącznik nr 2 do projektu. Jeśli dla danego przypadku brak jest odpowiedniej pozycji w wykazie norm, ocenia się go według pozycji najbardziej zbliżonej. Można przy tym ustalić stopień uszczerbku na zdrowiu w procencie niższym lub wyższym od przewidywanego w danej pozycji, w zależności od różnicy występującej między ocenianym stanem a stanem przewidzianym w odpowiedniej pozycji wykazu.
Podstawą wydania omawianego projektu rozporządzenia jest art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616). Zakłada się, że zacznie ono obowiązywać 1 lipca br.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.