Aplikacja zawiera 150 najważniejszych i najczęściej stosowanych procedur z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP oraz prawo pracy w procesie cywilnym. Wszystkie procesy przedstawione są krok po kroku w postaci:

interaktywnych diagramów - (czyli możliwie krótkich fragmentów procesów kadrowych, bhp, k.p.c.), składających się z kilku do kilkudziesięciu kroków przypisanych do poszczególnych uczestników danego postępowania. Diagramy pokazują różne scenariusze przebiegu danego postępowania, terminy do dokonania określonych czynności, potencjalne reakcje innych uczestników postępowania;
kluczowe kroki w każdej procedurze opatrzone są praktycznymi wskazówkami oraz podstawami prawnymi;
komentarze ekspertów - odpowiednio dobrane komentarze, w tym: Kodeks pracy. Komentarz pod red. Prof. Ludwika Florka, Kodeks pracy Komentarz pod redakcja prof. Krzysztofa Barana, Komentarz aktualizowany do Kodeksu pracy. Ustawy towarzyszące z orzecznictwem. Europejskie prawo pracy z orzecznictwem pod red. prof. Kazimierza Jaśkowskiego;
wyselekcjonowane orzecznictwo - w praktycznych wskazówkach autorzy wskazują kluczowe orzecznictwo dla danego kroku postępowania;
wzory dokumentów - za pośrednictwem podstaw prawnych do kluczowych kroków postępowania użytkownik uzyskuje dostęp do dokumentów wykładni i praktyki oferowanych w produktach WKP;
wersje czasowe procedur - w programie znajdują się aktualne (zbudowane w oparciu o obowiązujące przepisy) diagramy procedur. Przewidujemy tworzenie kolejnych wersji czasowych procedur, jeśli zmiana stanu prawnego będzie mieć wpływ albo na kształt diagramu procedury, albo na treść praktycznych wskazówek. Wersje czasowe procedur będą cały czas dostępne w programie (nie będą usuwane);
powiązania pomiędzy procedurami - z konkretnej procedury można przejść do procedury, która potencjalnie ją poprzedza albo po niej następuje - poprzez procedury poprzedzające i następujące pokazujemy następstwo między procedurami, a więc odtwarzamy przebieg całego postępowania.
Docelowo aplikacja będzie zawierać co najmniej 400 procedur z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, bhp oraz procedury cywilnej dot. prawa pracy., a także zbiór tekstów aktów prawnych, orzeczeń, wzorów dokumentów, komentarzy, monografii i tez z piśmiennictwa z ww. zakresu będzie stale powiększany.
Wysoki poziom merytoryczny programu zapewnia zespół autorski uznanych autorytetów:
Dr Janusz Żołyński - radca prawny, szkoleniowiec i wykładowca na wyższych uczelniach, specjalista prawa pracy w tym również zbiorowego prawa pracy, były dyrektor naczelny ds. pracowniczych w KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie; autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy. Redaktor naukowy – Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych i BHP.
oraz
Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk - radca prawny ze specjalnością prawo pracy, profesor i wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, były sędzia. Redaktor naukowy - Postępowanie cywilne z zakresu prawa pracy.
W programie dostępnych jest ponad 150 procedur pogrupowanych tematycznie:
1. Prawo materialne obejmujące prawo pracy oraz ubezpieczenia społeczne w tym m.in.:
• Pozyskiwanie danych osobowych kandydata i pracownika
• Zawarcie umowy na czas określony
• Zawarcie umowy na czas nieokreślony
• Oddelegowanie pracownika przez pracodawcę do innej pracy
• Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
• Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony
• Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny
• Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę
• Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy
• Ochrona pracy kobiet w ciąży i w czasie urlopu macierzyńskiego
• Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
• Tworzenie regulaminu wynagradzania
• Wypłata wynagrodzenia po śmierci pracownika
• i wiele innych...
2. BHP obejmujące m.in.
• Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
• Przeprowadzanie badań profilaktycznych wstępnych,
• Przeprowadzanie badań profilaktycznych okresowych,
• Postępowanie powypadkowe pracowników
• Procedura monitorowania bezpieczeństwa i higieny pracy
3. Postępowania procesowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obejmuje m.in. następujące procedury:
• Wytoczenie powództwa w sprawach zakresu prawa pracy
• Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
• Orzekanie o roszczeniu alternatywnym w sprawach z zakresu prawa pracy
• Przystąpienie inspektora pracy do udziału w sprawie
Moduł może być zakupiony zarówno do produktu bazowego wersji ONLINE jak i DVD, przy zakupie w wersji DVD możliwość korzystania z modułu jest tylko podczas połączenia z internetem.
Więcej informacji i możliwość zamówienia prezentacji na stronie

Lex Navigator Procedury Prawa Pracy!