23 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy o służbie cywilnej. Najważniejsza zmiana dotyczy zasad zatrudniania na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej.

Osoby na wyższe stanowiska w służbie cywilnej nie będą już wyłaniane w trybie konkursu.

Od 23 stycznia 2016 r. osoby na stanowiska dyrektora generalnego urzędu powołuje i odwołuje właściwy minister, kierownik urzędu centralnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wojewoda.

Osoby na stanowiska kierującego departamentem lub komórką równorzędną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędzie ministra, urzędzie obsługującym przewodniczącego komitetu wchodzącego w skład Rady Ministrów, urzędzie centralnego organu administracji rządowej oraz kierującego wydziałem lub komórką równorzędną w urzędzie wojewódzkim, a także zastępców tych osób, powołuje i odwołuje dyrektor generalny urzędu.

Osoby na stanowiska wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zastępcy powołuje i odwołuje Główny Lekarz Weterynarii, w porozumieniu z właściwym wojewodą.

Osoby na stanowiska kierującego komórką organizacyjną w Biurze Nasiennictwa Leśnego, a także zastępcy tej osoby powołuje i odwołuje dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego.

Powołanie na ww. stanowiska jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Ponadto w miejsce Rady Służby Cywilnej powołana została Rada Służby Publicznej.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 26 stycznia 2016 r.