Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej
\

W dniu 26 kwietnia ogłoszona została ustawa z dnia 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 509). Istotą wprowadzonych zmian jest zapewnienie zgodności istniejącego stanu faktycznego ze stanem prawnym w stosunku do domów pomocy społecznej, co do których wydano zezwolenia warunkowe na ich prowadzenie.

Pozostałe zmiany mają w przeważającej części charakter porządkujący oraz zmierzają do uwzględnienia zmian w obszarze polityki społecznej, wprowadzając je do istniejących instytucji pomocy społecznej, zarówno w zakresie ich działania, jak i powiązania ich z obecnym stanem prawnym (zapewniając wprost dostosowanie do stanu prawnego lub zmian, które w nim nastąpiły).

Ustawa wchodzi w życie 11 maja 2013 r., z wyjątkiem art. 4, który wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2013 r., z mocą od dnia 31 grudnia 2012 r. W dniu 31 grudnia 2012 r. upłynął okres realizacji programów naprawczych w domach pomocy społecznej. Art. 4 ustawy nowelizującej wydłuża moc zezwoleń warunkowych na prowadzenie domu pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Data publikacji: 29 kwietnia 2013 r.