Po nowelizacji art. 38 ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.) – dalej u.o.p. stanowić będzie, że zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 10% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na uzasadnione potrzeby jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności na zapewnienie gotowości bojowej tych jednostek, budowę i modernizację obiektów strażnic, badania naukowe i działalność racjonalizatorską w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałania innym zagrożeniom, a także propagowanie bezpieczeństwa pożarowego.
Środki finansowe Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przekazuje w wysokości:
1) 50% – ochotniczym strażom pożarnym;
2) 50% – jednostkom ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1–5 i 8 u.o.p.
Według nowego brzmienia art. 39 u.o.p., środki finansowe przekazane Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej na podstawie przepisów art. 35 ust. 2 i art. 38 ust. 1 u.o.p. są przeznaczone wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb rozdziału środków, mając na względzie zapewnienie skutecznego funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
Do środków finansowych uzyskanych, a nieprzekazanych przez zakłady ubezpieczeń do dnia wejścia w życie nowelizacji, z wpływów z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia stosuje się przepisy u.o.p., w brzmieniu nadanym ustawą zmieniająca.