Obiekty technologiczne, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, należy w sposób widoczny oznakować następującymi znakami:
1)znakiem ostrzegawczym - informującym o możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej;
2)znakiem zakazu wstępu osób nieupoważnionych;
3)znakiem zakazu używania otwartego ognia i palenia tytoniu;
4)znakiem zakazu używania urządzeń powodujących iskrzenie, w tym również telefonów komórkowych;
5)znakiem wskazującym na rodzaj strefy zagrożenia wybuchem.
Ponadto na tablicach informacyjnych, którymi są oznakowane obiekty technologiczne należy w szczególności umieścić nazwę, adres i numer telefonu użytkownika obiektu oraz numery alarmowe: Pogotowia Gazowego (992), Centrum Powiadamiania Ratunkowego (999, 998, 112 - w CPR najczęściej działają razem służby dyspozytorskie PSP i pogotowia ratunkowego), Państwowej Straży Pożarnej (998, 112) oraz Pogotowia Ratunkowego (999, 112). Dopuszcza się umieszczenie ww. oznakowania i informacji na jednej tablicy informacyjnej.

W pomieszczeniach technologicznych powinny być umieszczone w widocznym i dostępnym miejscu schematy instalacji technologicznych, na których wyraźnie zaznaczono usytuowanie zaworów odcinających przepływ gazu, a w miejscu ogólnie dostępnym - instrukcje obsługi urządzeń. Instrukcje obsługi urządzeń powinny zawierać w szczególności wykaz zagrożeń, opis sposobów bezpiecznego wykonywania pracy oraz zasady postępowania w razie awarii i zagrożenia.
Pracownicy obsługujący urządzenia technologiczne powinni posiadać kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z poźn. zm.), a przed dopuszczeniem do pracy zapoznać się z ww. instrukcjami obsługi urządzeń.
Obiekty technologiczne ze stałą obsługą, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, oraz przyległe do tych obiektów przestrzenie zewnętrzne połączone otworami powinny być wyposażone w samoczynne wykrywacze metanu sprzężone z urządzeniami akustyczno-optycznymi, sygnalizującymi przekroczenie dopuszczalnego stężenia metanu oraz z urządzeniami sterującymi urządzeniami technologicznymi i wentylacją awaryjną. Urządzenia akustyczno-optyczne, sygnalizujące przekroczenie dopuszczalnego stężenia metanu, powinny przy stężeniu 10% dolnej granicy wybuchowości (zwanej dalej "DGW"), włączyć ostrzegawczy sygnał optyczny i akustyczny, a przy 40% DGW - wyłączyć urządzenia z ruchu.
Obiekty technologiczne i pomieszczenia technologiczne, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, należy odpowiednio sklasyfikować i oznakować, zgodnie z przepisami w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

W obiektach technologicznych ze stałą obsługą powinny być wydzielone pomieszczenia dla dyżurującego wyposażone w środki łączności. Natomiast w pomieszczeniach technologicznych bez stałej obsługi oraz w przyległych przestrzeniach zewnętrznych, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, należy prowadzić okresowe pomiary stężenia metanu. Częstość tych pomiarów powinien określić operator sieci gazowej, a wyniki powinny być dokumentowane i archiwizowane. Przyrządy pomiarowe powinny posiadać zaznaczony poziom dopuszczalnych wartości mierzonych parametrów.
Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach technologicznych, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, powinna być dostosowana do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
Na zaworach, zasuwach i innych urządzeniach zaporowych, zamontowanych w obiektach technologicznych sieci gazowej, przez które przepływa gaz, powinny być zaznaczone pozycje: "otwarta" i "zamknięta".
Przed rozpoczęciem prac polegających na demontażu metalowych elementów sieci gazowej napełnionej gazem ziemnym należy założyć połączenia zapewniające ciągłość elektryczną. Natomiast w przypadku zastosowania w sieci gazowej ochrony katodowej, należy ją wyłączyć przed rozpoczęciem powyższych prac. W przypadku konieczności prowadzenia prac przy elementach sieci gazowej napełnionych gazem, wykonanych z tworzyw sztucznych, w czasie trwania prac należy zapewnić odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.
Przed przystąpieniem do prac w miejscach zagrożonych obecnością gazu ziemnego należy wykonać pomiary stężenia metanu i stężenia tlenu. Pomiary należy również wykonywać podczas prowadzenia prac.

W przypadku zagrożenia wystąpieniem metanu lub niedoboru tlenu podczas prowadzenia prac, w szczególności w wykopach, kanałach, zbiornikach, studzienkach, związanych z remontami i naprawą gazociągów, należy stosować odpowiednie do zagrożeń środki ochrony indywidualnej i sprzęt służący do asekuracji lub ewakuacji z zagrożonego obszaru. Pracowników wykonujących prace stwarzające zagrożenie powstaniem pożaru wyposaża się w odpowiednie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice. Pracownicy przed przystąpieniem do prac w miejscach pracy zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej powinni być poinformowani o występujących zagrożeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia prac.
Pracownicy wykonujący prace gazoniebezpieczne i prace niebezpieczne, w szczególności w wykopach o głębokości przekraczającej 1,5 m, studzienkach, kanałach, zbiornikach, obmurowaniach zbiorników, powinni być wyposażeni w szelki bezpieczeństwa połączone z liną asekuracyjną i asekurowani przez pracowników znajdujących się poza miejscem występowania zagrożeń.