Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 718) termin oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu dla doradców wyznacza Dyrektor TDT. Co najmniej 14 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia egzaminu, zamieszcza on na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego informację o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu. Egzamin przeprowadza się dla co najmniej 10 osób.
W myśl § 9 rozporządzenia warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do dyrektora TDT wniosku o dopuszczenie do egzaminu, w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem jego przeprowadzenia. Do wniosku należy załączyć m.in.: 1) dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty za egzamin; 2) kopię zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu – w przypadku osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy z zakresu objętego egzaminem; 3) kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe – w przypadku osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy; 4) oświadczenie o niekaralności.
Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej, obejmującej: 1) część ogólną, składającą się z zestawu 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru; 2) część specjalistyczną dotyczącą odpowiednio przewozu drogowego, koleją lub żeglugą śródlądową, składającą się z zestawu 20 pytań testowych wielokrotnego wyboru oraz opisowego zadania praktycznego z zakresu obowiązków doradcy dla danego rodzaju przewozu towarów niebezpiecznych. Czas trwania egzaminu wynosi w przypadku: 1) części ogólnej – 80 minut; 2) każdej części specjalistycznej – 60 minut na zestaw pytań testowych oraz 60 minut na opisowe zadanie praktyczne.
Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku: 1) uzyskania co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania z testu z części ogólnej, czyli uzyskania co najmniej 72 punktów; 2) uzyskania co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania z testu z części specjalistycznej, czyli uzyskania co najmniej 48 punktów; 3) rozwiązania opisowego zadania praktycznego z części specjalistycznej.
Opłata za: 1) egzamin dla osób nieposiadających ważnego świadectwa doradcy wynosi 500 zł; 2) egzamin w przypadku przedłużenia terminu ważności świadectwa doradcy wynosi 400 zł; 3) dodatkową część specjalistyczną egzaminu wynosi 300 zł.
Omawiane rozporządzenie zacznie obowiązywać 9 czerwca br. Uchyla ono rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. poz. 691).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.