11 września br. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 1406). Rozporządzenie dodaje nowy wzór oświadczenia niezbędnego do przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego w wersji elektronicznej przy użyciu Terminala Mobilnego.

Nowe rozporządzenie w większości powtarza dotychczasowe rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 712).

Nowością jest wzór oświadczenia niezbędnego do przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego w wersji elektronicznej przy użyciu Terminala Mobilnego.

Ponadto umożliwiono przeprowadzenie części IV kwestionariusza wywiadu (aktualizacja wywiadu) z mieszkańcem domu pomocy społecznej przez pracownika socjalnego tego domu. Brak takiej możliwości był niejednokrotnie zgłaszany przez pracowników socjalnych i dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Dodatkowo kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego został uzupełniony o dwie nowe części:

Część VIII – dotyczy osób, o których mowa w art. 23 ust. 4e ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz aktualizacja wywiadu na podstawie art. 23 ust. 4f ustawy o świadczeniach rodzinnych;

Część IX – dotyczy osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci lub osób, o których mowa w art. 23 ust. 4aa i 4b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Określony został nowy wzór legitymacji pracownika socjalnego.

Dotychczasowy wzór kwestionariusza wywiadu można wykorzystywać do czasu wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. Podobnie legitymację pracownika socjalnego można wykorzystywać do dnia upływu jej ważności.

Rozporządzenie wchodzi w życie 11 września 2016 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl; legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 7 września 2016 r.