Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. poz. 761) właściwe do orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej są:
1) rejonowe wojskowe komisje lekarskie w Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żaganiu,
2) Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska w Warszawie,
3) Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku,
4) Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie.
Wojskowe komisje lekarskie mogą orzekać o zdolności do służby m.in.:
1) w składzie personelu latającego, personelu naziemnego zabezpieczenia lotów i personelu służby inżynieryjno-lotniczej;
2) na okrętach wojennych i innych jednostkach pływających Marynarki Wojennej oraz w jednostkach nadbrzeżnych Marynarki Wojennej;
3) w jednostkach desantowo-szturmowych;
4) w Żandarmerii Wojskowej;
5) w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
6) w charakterze nurków i płetwonurków.
Wojskowe komisje lekarskie orzekają w składzie trzech lekarzy na podstawie dokumentów, w szczególności na podstawie:
1) odpisu przebiegu zawodowej służby wojskowej z akt personalnych żołnierza zawodowego;
2) informacji o warunkach i przebiegu służby wojskowej dla celów wojskowych komisji lekarskich;
3) historii chorób leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego;
4) wyników pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku służby;
5) karty badań profilaktycznych i okresowych.
Orzeczenie wydaje się niezwłocznie po przeprowadzeniu niezbędnych badań lekarskich i skompletowaniu dokumentów. Powinno ono zawierać: rozpoznanie i ustalenie kategorii zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej, a w razie stwierdzenia chorób i ułomności – określenie ich związku lub braku związku z zawodową służbą wojskową.
Odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej wnosi się do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie za pośrednictwem komisji, która wydała orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
Omawiane rozporządzenie obowiązuje od 6 czerwca br. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. Nr 15, poz. 80 z późn. zm.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.