Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 747) – dalej r.s.r.w. szkolenia ratowników wodnych i instruktorów w zakresie ratownictwa wodnego obejmują część teoretyczną i praktyczną.
Szkolenia kończą się egzaminem z zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia, przeprowadzanym przez komisje egzaminacyjne. Do egzaminu może przystąpić osoba, która uczestniczyła w zajęciach teoretycznych i praktycznych objętych programem szkolenia. Egzamin składa się z dwóch, zaliczanych oddzielnie części: teoretycznej i egzaminu praktycznej.
Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany w formie testu, składającego się z 30 zadań testowych, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych zawartych w karcie testowej. Do egzaminu praktycznego przystępuje się po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.
Egzamin praktyczny, kończący szkolenie ratowników wodnych, obejmuje wykonanie przez osobę zdającą siedmiu zadań polegających m.in. na: przepłynięciu sposobem dowolnym po skoku startowym 400 m w czasie nie dłuższym niż 8 min; przepłynięciu dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia; przeprowadzeniu symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m; holowaniu tonącego bez przerwy i na zatrzymaniu na dystansie 150 m, z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m. Podstawą do zaliczenia egzaminu praktycznego jest zaliczenie wszystkich zadań.
Osobie, która odbyła szkolenie i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, kierownik podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego prowadzącego szkolenie wydaje zaświadczenie (załącznik nr 3 do r.s.r.w. określa wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych, załącznik nr 4 – szkolenia instruktorów). Podmiot organizujący szkolenie prowadzi rejestr organizowanych szkoleń i rejestr wydawanych zaświadczeń.
Omawiane rozporządzenie obowiązuje od dnia 3 lipca br.