Już niebawem, bo 1 kwietnia 2015 r. wejdą w życie niektóre przepisy ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, nowelizujące m.in. art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy – dalej k.p. Poprzez wprowadzenie nowego § 11 art. 229 k.p. pracodawca otrzyma kolejną przesłankę zwalniającą z obowiązku kierowania pracownika (a właściwie kandydata na pracownika) na wstępne badania lekarskie. Chodzi tu o osobę przyjmowaną do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli osoba ta przedstawi pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a nowy pracodawca stwierdzi, że poprzednie warunki odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy. Nowe zasady nie będą jednak dotyczyły osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Co ważne, ten sam przepis będzie miał zastosowanie w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.
(...)
To tylko fragment komentarza Macieja Ambroziewicza, który został w całości opublikowany w publikacji Serwis BHP.
Zamów bezpłatną prezentację programu>>> www.produkty.abc.com.pl/serwis-bhp/formularz