Zgodnie ze zmianami, marszałkowie województw oraz wojewódzkie urzędy pracy przejmą dotychczasowe zadania biur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Taka konieczność wynika z utraty od stycznia 2012 r. osobowości prawnej przez FGŚP. Jego dysponentem stanie się minister pracy i polityki społecznej.

Wszystko to pociąga za sobą zmiany w procedurze ubiegania się o wypłatę zaległych pensji ze środków funduszu. Od 1 stycznia 2012 r. zmienią się obowiązki pracodawcy, syndyka, likwidatora lub innej osoby sprawującej zarząd majątkiem upadającego pracodawcy. Będą oni składali zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych do marszałka województwa, a nie jak do tej pory, do kierownika biura terenowego funduszu. Obowiązek ten będzie musiał zostać dopełniony w ciągu jednego miesiąca od daty niewypłacalności firmy.

Marszałek województwa będzie też właściwym podmiotem, do którego trzeba będzie składać wnioski o wypłatę zaległych świadczeń. Wniosek taki można złożyć nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od terminów przewidzianych do złożenia wykazu lub wykazu uzupełniającego (przez np. pracodawcę lub syndyka). Marszałek województwa dokona wypłaty niezwłocznie po stwierdzeniu, że wniosek obejmuje roszczenia podlegające zaspokojeniu ze środków FGŚP.

Ponadto fundusz wypłaci świadczenia pracownikom polskiej firmy znajdującej się w Polsce, której upadłość ogłosił sąd lub inny organ właściwy państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Wprowadzono też możliwość umorzenia przez fundusz należności, w razie dochodzenia przez niego zwrotu lub prowadzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do osób fizycznych albo przedsiębiorców, którzy trwale zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej z powodu likwidacji lub upadłości firmy.

Nowela daje możliwość funduszowi określania warunków spłaty należności przedsiębiorcom przy założeniu, że nie będzie to stanowiło pomocy publicznej, jak również ustalenia warunków zwrotu spłaty należności na zasadach pomocy de minimis podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, które nie są przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji bądź podmiotom znajdującymi się w trudnej sytuacji, w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.