Spotkanie odbyło się w Genewie w dniach 16-20 października 2017 r. Miało na celu dokonanie przeglądu oraz ewentualną zmianę dotychczasowych standardów w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w kopalniach odkrywkowych.

W ostatnich latach zaobserwowano stosowanie lepszych praktyk w kopalniach odkrywkowych, które przyczyniają się do zmniejszenia istniejących zagrożeń, jednak ich nie eliminują. Do najpowszechniejszych i wciąż obecnych zagrożeń należą choroby zawodowe, jak np. krzemica płuc oraz wypadki przy pracy spowodowane działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych i innych czynników. Podczas spotkania zaproponowano utworzenie nowego kodeksu dobrych praktyk mającego przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w kopalniach odkrywkowych przy uwzględnieniu aktualnych potrzeb i dostosowaniu standardów do wykorzystywanej technologii.

Opracowując nowy kodeks dobrych praktyk dla kopalń odkrywkowych jako punkt wyjścia wykorzystano dotychczasowy kodeks z 1991 r., kodeks z 2006 r. dot. bezpieczeństwa w podziemnych kopalniach węgla w odniesieniu do kwestii krytycznych dla całego przemysłu wydobywczego oraz kluczowe wytyczne MOP w sprawie BHP. Ze względu na liczne zmiany w branży w nowym kodeksie uwzględniono kwestie do tej pory nieuregulowane, takie jak: prace na dużych wysokościach, zautomatyzowanie maszyn oraz interakcje między wielkimi kopalniami a małymi zakładami górniczymi.

Kodeksy postępowania MOP stanowią tzw. kodeksy dobrych praktyk. Oznacza to, że dostarczają praktycznych informacji, inspiracji i wskazówek, jednak nie są prawnie wiążące.

Adriana Surwiło

Meritum BHP >>